Participatory methods

PRISTOP »LEADERS« ZA VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE ŽIVIH LABORATORIJEV

OPIS

»Pristop LEADERS« je bil prvotno razvit v projektu »Alcotra Innovation regional strategic project", katerega cilj je bil vzpostavitev čezmejnih živih laboratorijev na različnih tematskih področjih na obeh straneh francoskih in italijanskih Alp (www.alcotra-innovazione.eu).

leaders

Značilnosti pristopa živ laboratorij: zgodnje vključevanje uporabnikov v proces sooblikovanja, premostitev inovacijske vrzeli med razvojem tehnologije in sprejemanjem novih izdelkov in storitev, kar omogoča zgodnje ocenjevanje družbeno-ekonomskih posledic novih tehnoloških rešitev.

Pristop sestavljajo tri glavne osi: preučitev obstoječega okvira regionalne politike, opredelitev najprimernejših platform in storitev IKT, preizkušenih s PILOTNIMI projekti, razvoj večstranskih modelov upravljanja za trajno mrežno strukturo.

Metoda LEADERS (v angl. pomeni VODITELJI in je obenem kratica za: Localise, Establish, Assess, Deploy, Establish, Run, Summarise) se izvaja v 7 korakih:

 1. Lokalizacija in opredelitev deležnikov (zainteresiranih strani)
 2. Vzpostavitev živega laboratorija JZP (javno zasebno partnerstvo)
 3. Ocenitev primernosti »čezmejnih« vprašanj
 4. Uvajanje IKT infrastrukture
 5. Vzpostavitev lokalne in/ali »čezmejne« JZPL skupnosti (JZP + Ljudje)
 6. Zagon enega ali več pilotnih projektov odprtih inovacij, ki jih poganjajo uporabniki
 7. Povzetek in vrednotenje rezultatov

Pristop »živ laboratorij« podpira sodelovanje med podjetji, državljani in vlado; gradi na obstoječem ozemeljskem kapitalu (ljudje, znanje, sredstva), da bi se vzpostavil živ laboratorij ekosistema od spodaj navzgor v lokalnem okolju za povečanje regionalnih inovacijskih potencialov.

 

ZA KOGA?

Okolje živega laboratorija spodbuja udeležbo regionalnih deležnikov (organizacij, državljanov in vlade) v različnih tematskih pilotnih projektnih skupinah z namenom prepoznavanja, načrtovanja, izvajanja in testiranja pilotnih rešitev v lokalnih okoljih.

Najmanjše in največje število v skupinah deležnikov je odvisno od potreb. Za razvoj in testiranje pilotnih projektov je potrebno moderiranje in upravljanje.

 

VIRI

Za razvoj in testiranje pilotnih projektov je potrebno moderiranje in upravljanje.

Človeški viri so potrebni za organiziranje in vodenje tematskih skupin udeležencev in procesov.

 

PRIPRAVA PROCESA

Proces vzpostavitve živega laboratorija, načrtovanje in testiranje pilotnega projekta, prenos in izmenjava znanja z drugimi regionalnimi živimi laboratoriji traja najmanj 24 mesecev.

 
 

NASVETI ZA IZVAJANJE

Za usmerjanje procesa lahko uporabite naslednje podporne predloge in orodja:

 • predloga za SWOT analizo pristopa LEADERS za prepoznavanje in ocenjevanje teme/področja živega laboratorija,
 • priprava predloge (template) dokumenta za zbirko podatkov o potencialnih deležnikih v živem laboratoriju,
 • predloga Poslovnega modela CANVAS za opis ideje pilotnega projekta,
 • predloga dokumenta Poročilo pilotnega projekta Faza 1 za samoocenjevanje,
 • predloga dokumenta Poročilo pilotnega projekta Faza 2 za samoocenjevanje,
 • 4 delavnice pilotnih projektov z deležniki živega laboratorija za načrtovanje in testiranje rešitve pilotnega projekta,
 • primerjalna analiza predloge pilotnega projekta.

Available Support ICT tools:

 • On-line tool ‘Wiki Space’ (http://wikispace.com/) to share the pilot project concepts with pilot project groups, 
 • Set-up of own web portal to share results with end users,
 • On-line tool ‘Survey Monkey’ (surveymonkey.com) to receive feedback from end users about developed service.
 

PILOTNI PRIMER

Vzpostavitev laboratorija ENERGY LIVING LAB, razvoj in testiranje pilotnega projekta »Energy House AID«

 

LEADERS PREDLOGE

 

PILOTNI PRIMER LEADERS

Digitalizacija regionalnih in mestnih prehrambnih omrežij v regiji Košice na Slovaškem