Participatory methods

PILOTNI PRIMER SODELOVALNI POSLOVNI MODEL

NASLOV: Oblikovanje Sodelovalnega poslovnega modela za e-mobilnost

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

Pilotni projekt FHV zagotavlja platformo za sodelovalni poslovni model, ki določa metodologijo in opredeljuje eksperimentalne dejavnosti za organizacijo odprtega inovacijskega poslovnega modela za upravljanje inovacij na področju e-mobilnosti. Rešitve za izzive, ki jih postavlja mobilnost v mestih, so zaznane v okviru mrežnega sodelovanja - štiri-spiralne inovacije, ki zagotavljajo skupno oblikovanje med industrijo, akademiki, vlado in državljani za zagotavljanje inovativnih storitev e-mobilnosti. V ta namen model opredeljuje faze, glavne akterje, njihove vloge in dejavnosti za skupno oblikovanje inovacij.

Model zajema niz orodij, ki se uporabljajo v kontekstu participativnih laboratorijev, namenjenih upravljanju dialoga deležnikov in zagotavljanju inovacij. V zvezi s tem FHV razvija rešitve, ki temeljijo na zaporednem pristopu, ki podpira vključevanje deležnikov od začetka procesa, kar deležnikom omogoča sooblikovanje storitev e-mobilnosti za pametno mesto z razvijanjem veščin, znanja in tehnik za sodelovanje in koprodukcijo. Zato predlagani okvir podpira oblikovanje in analizo več korakov pri vključevanju deležnikov, ki vodijo do uspešne koprodukcije in končnega poslovnega modela odprte inovacije za e-mobilnost.

Participativna orodja, uporabljena v modelu:  

 • Množičenje
 • Igrifikacija
 • Motivacija
 • Pripovedovanje zgodb in kvalifikacija

Uporabljena so bila podporna participativna orodja:

Brainstorming, razprave v ciljnih skupinah, zgodbe z odprtim koncem in participativne predstavitve.

2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Projektna skupina FHV je identificirala glavno skupino udeležencev v sodelovalnem poslovnem modelu - študente, industrijske partnerje, lokalne organe in državljane, ki sodelujejo in dodajajo vrednost, ki je specifična za prej opredeljeno vlogo v inovacijskem procesu. Prva skupina je bila dobavitelj električne energije in lokalni dobavitelj e-avtomobilov, ki sta po predstavitvi pilotnega projekta nadalje predlagala potencialne mrežne kanale za doseganje že obstoječih končnih uporabnikov. Da bi dosegla potencialne uporabnike, je projektna skupina nadalje vzpostavila stik z nevladno organizacijo in aktivirala notranje oddelke FHV, odgovorne za dodatno promocijo in doseganje ustreznih deležnikov. Poleg tega so drugi raziskovalci, študenti in projektni partnerji iz prejšnjih sodelovanj služili kot kanal za razširjanje in doseganje občinstva. 

Struktura pristopa sodelovalnega poslovnega modela, ki podpira sodelovanje različnih deležnikov, vključuje naslednji postopek:

 • Identifikacija deležnikov
 • Vpis deležnikov
 • Dialog z deležniki
 • Sistem inovacij deležnikov

Glavno komunikacijsko IKT orodje za komunikacijo med deležniki so bila omrežja družbenih medijev in institucionalne spletne strani.

3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE

Izvajanje sodelovalnega poslovnega modela vključuje dva participativna laboratorija za vsak preskusni scenarij ter več srečanj deležnikov. V zvezi s tem je FHV izvedla prvi primer preskusnega scenarija - rešitve E-mobilnosti za infrastrukturo polnilnih postaj za prihodnjo mobilnost, in drugi primer scenarija - inovacije na področju skupne rabe e-avtomobilov. Faze izvajanja:

 1. Informativna seja študentov, akademikov in industrije - Na konkretnih akademskih tečajih študentje sodelujejo s predstavniki industrije, opredeljujejo vprašanja in razvijajo začetne zamisli za izpolnjevanje zahtev v industrijskem in družbenem kontekstu.
 2. Informativni dogodek civilne družbe - Državljani so vključeni v začetno fazo inovacij v okviru sodelovalnega poslovnega modela, na kateri se preverja njihova raven znanja o določeni temi. Ta faza se nanaša na participativni laboratorij »Dolga noč sodelovanja« in »Projektno tržišče II« za 1.  in 2. primer preskusnih scenarijev.
 3. Prvo srečanje industrije in študentov - Cilj srečanja deležnikov je pripraviti prvi osnutek sodelovalnega poslovnega modela, ki bo osnova za inovativno in participativno sooblikovanje med vključenimi deležniki.
 4. Delavnica vseh deležnikov - Akademija moderira delavnice in participativne dogodke, na katerih so vsi akterji vključeni v inovativno soustvarjanje. V tem kontekstu so sodelujoči laboratoriji organizirali "Projektno tržišče" in "Poslovni forum" za upravljanje inovacijskih oblikovalskih rešitev v 1. in 2. primeru preskusnega scenarija.
 5. Končno srečanje akademije in industrije - Predstavitev končne zasnove sodelovalnega poslovnega modela, ki temelji na povezovanju rezultatov iz prejšnjih faz.
 

4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

Rezultati pilotnega projekta ustrezajo razvoju dveh poslovnih modelov za e-mobilnost:

 1. E-mobilna infrastruktura za polnilne postaje za prihodnjo mobilnost;
 2. Poslovni model Souporabe e-avtomobilov.

Platforma sodelovalnega poslovnega modela in njena izvedba skozi posamezne participativne laboratorije in sestanke z deležniki je služila za formalizacijo osnutkov končnih poslovnih modelov. Posledično so ti poslovni modeli usmerjeni v sprožitev potencialnih spin-off (odcepljenih) projektov in potencialnih zagonskih podjetij na področju e-mobilnosti, kar prispeva k trajnosti participativnih rešitev za mobilnost v mestih.

Izvedba sodelovalnega poslovnega modela in organizacija participativnih laboratorijev zagotavljata podatke in predstavljata sheme za uporabo določenih strategij oblikovanja cen in povpraševanja za poslovne modele. Poleg tega so ti dogodki služili za prepoznavanje glavnih geografskih območij za izvedbo takšnih poslovnih modelov. Ti modeli zagotavljajo rešitve za intermodalne transportne verige za prihodnost e-mobilnosti, hkrati pa odpirajo priložnosti za nove projekte EU. Skratka, oba poslovna modela služita kot spodbuda za izboljšanje sektorja mobilnosti v mestih in storitev e-mobilnosti na način, ki ustvarja strategijo, ki koristi vsem udeleženim stranem.