Participatory methods

PILOTNI PRIMER SVETOVNA KAVARNA

NASLOV: eDrais2017, E-kolesa ali električna kolesa

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

E-kolesa: Kako jih uporabljajo v mestu Karlsruhe, kjer je ustrezna infrastruktura, in kaj je treba izboljšati? To so bila osrednja vprašanja pilotnega projekta URBAN INNO „eDrais2017“ v mestu Karlsruhe.

V okviru projekta eDrais2017 so razpravljali o razvoju infrastrukture za uporabo e-koles v mestu Karlsruhe z vidika energetskih in podnebnih vprašanj ter v povezavi z uporabo novih tehnologij. Zainteresirani državljani, predstavniki iz mesta Karlsruhe, in predstavniki zadevnega lokalnega gospodarstva in znanosti so sodelovali v procesu. Namen je bil preizkusiti metode za krepitev sodelovanja državljanov pri analizi, oblikovanju in razvoju lokalnih infrastruktur.
Zato so v pilotnem projektu uporabili dve participativni metodi: (1) množičenje (crowdsourcing) in (2) delavnico prihodnosti (future workshop). Osnovni izziv pilotnega projekta je trenutno stanje v zvezi z vozili na električni pogon (E-avtomobili, E-kolesa itd.). Ali je uporaba e-koles nizka, ker ni ustreznih kolesarskih poti in ni dovolj polnilnih postaj? Ali imajo e-kolesa tako slab uspeh oz. se tako počasi širi njihova uporaba, ker ni primernih kolesarskih poti in je premalo polnilnih postaj? Če je mogoče najti odgovore na ta vprašanja, bo lažje dati ustrezna priporočila za oblikovalce politik. Eden od izzivov je bil tudi ugotoviti, katere kolesarske poti pogosto uporabljajo uporabniki e-koles ali kje parkirajo svoja e-kolesa, saj je smiselno vzpostaviti polnilne postaje na teh poteh in mestih. Poleg tega ni na voljo dovolj informacij o trenutnih ureditvah in ureditvah, ki si jih državljani glede uporabe e-koles želijo.

2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Participativni pristop v pilotnem projektu Karlsruhe je vključeval zainteresirane državljane, predstavnike mesta Karlsruhe, politične predstavnike in ustrezno lokalno gospodarstvo in znanost v delavnici prihodnosti. Javnost je bila pozvana, da se vključi v razpravo prek institucionalne spletne strani CyberForum in ustreznih kanalov družbenih medijev. S tem bi lahko že vnaprej pripravili začetno občutljivost za to temo in morebitna vprašanja, ki se nanašajo nanjo. Vabilo je bilo razdeljeno tudi prek centra za digitalne inovacije DIZ (Digital Innovation Center) in spletne revije "techtag". Poleg tega so bili državljani na festivalu „FahrradFestival 2017“ v mesecu maju naprošeni, da se registrirajo za delavnico prihodnosti. Kot tretji steber so bili kontaktirani in povabljeni zadevni deležniki iz drugih treh skupin prek urada Wirtschaftsförderung (urad za gospodarski razvoj) Karlsruhe in pilotnega partnerja Stadtplanungsamt (urad za urbanizem).

3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE:

Metoda svetovne kavarne je bila prav tako uporabljena v okviru delavnice prihodnosti - ki je mešanica svetovne kavarne in tovarne vizij. Delavnica je bila poldnevni dogodek, kjer so bili prisotni ustrezni deležniki (državljani, mestna uprava, regionalni politiki, predstavniki raziskav in gospodarstva). Pilotna ekipa Karlsruhe je v soboto, 16. septembra 2017, preizkusila to drugo participativno metodo v mestni hiši Karlsruhe City Hall. Žal jim je uspelo motivirati le 13 ljudi, da so se udeležili delavnice. Eden od vzrokov za pomanjkanje sodelovanja bi lahko bilo lepo vreme tistega dne, ki je lahko motiviralo ljudi, da v soboto ostanejo zunaj v naravi oz. na prostem. Po kratkem uvodu v projekt URBAN INNO in ozadju pilotnega projekta Karlsruhe se je dejansko delo začelo s skupinskimi razpravami med udeleženci o potrebah na področju mobilnosti, e-koles in z njimi povezane infrastrukture. Čeprav je bila celotna skupina precej majhna, s samo 13 udeleženci, je bilo smiselno, da so se udeleženci razdelili v manjše skupine, da bi zagotovili različne pristope k obravnavanim temam.

V modulu prvega dogodka so bile zbrane in obravnavane potrebe glede na temo mobilnosti na splošno (potrebe različnih akterjev, lokalna / regionalna mobilnost itd.). V modulu drugega dogodka so bile obravnavane specifične potrebe mobilnosti dvokolesnikov.

Temu je sledil »aktiven« odmor za kavo, med katerim so udeleženci lahko na velikih zemljevidih na stenah označili svoje priljubljene kolesarske poti na območju mesta in kje bi postavili polnilne postaje za električna kolesa. Po tem se je z nadaljnjimi razpravami v skupinah razvila vizija za „trajnostno mesto dvokolesnikov Karlsruhe 2025+“.

Nazadnje je po en predstavnik vsake delovne skupine predstavil rezultate razvoja vizije, o katerih so razpravljali vsi udeleženci plenuma. Dogodek se je zaključil s pogledam na to, kako bodo rezultate uporabljali v Uradu za urbanizem in Oddelku za gospodarski razvoj mesta Karlsruhe.

4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

Metoda svetovne kavarne je bila uspešno prilagojena projektu in izvedena. Takšno obliko sodelovanja (participacije) bi lahko občine zlahka izvajale. Ocena obrazcev za povratne informacije kaže, da je dogodek v veliki meri izpolnil pričakovanja udeležencev. Poleg tega so nastali zanimivi rezultati, ki daleč presegajo vprašanje infrastrukture za polnjenje in oskrbo z energijo. Rezultati potrjujejo, da je delo v majhnih skupinah pomembno. Prvič, ker lahko posamezni udeleženci učinkoviteje prispevajo svoj delež in je olajšan proces razprave. Po drugi strani pa se lahko oblikujejo različni pogledi in prednostne naloge, ki se pozneje na plenarnem zasedanju še dopolnijo. Rezultati so se deloma prekrivali med obema skupinama, vendar so bile tudi pomembne razlike, ki jih lahko pripišemo različni sestavi skupin in različnim predhodnim znanjem in interesom udeležencev.