Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PODEJŚCIE LEADERS DO ZAKŁADANIA I OBSŁUGI ŻYWYCH LABORATORIÓW

OPIS

Podejście LEADERS" zostało pierwotnie opracowane w ramach projektu „Alcotra Innovation regional strategic project”, mającego na celu stworzenie transgranicznych żywych laboratoriów w różnych dziedzinach tematycznych po obu stronach francuskich i włoskich Alp (www.alcotra-innovazione.eu).

leaders

Charakterystyka podejścia „żywego laboratorium”: włączenie użytkowników do procesu współtworzenia na wczesnym etapie, wypełnienie luki innowacyjnej między rozwojem technologii a przyjmowaniem nowych produktów i usług, co pozwala na wczesną ocenę społeczno-gospodarczych skutków nowych rozwiązań technologicznych.

Podejście to składa się z trzech głównych osi: badanie istniejącej ramowej polityki regionalnej, identyfikacja najbardziej odpowiednich platform i usług ICT testowanych w ramach projektów PILOT, opracowanie wielopoziomowych modeli zarządzania dla stałej struktury sieci.

Metoda LEADERS jest wdrażana w 7 krokach:

 1. Lokalizacja i identyfikacja stron zainteresowanych
 2. Ustanowienie żywych laboratoriów partnerstwa publiczno prywatnego PPP (Public Private Partnership)
 3. Ocena znaczenia kwestii „transgranicznych”
 4. Uruchomienie infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnej
 5. Ustanowienie lokalnej i/lub „transgranicznej” społeczności PPPP (PPP+ludzie)
 6. Uruchomienie jednego lub więcej projektów pilotażowych napędzanych przez użytkowników, związanych z otwartymi innowacjami
 7. Podsumowanie i ocena wyników

Podejście żywych laboratoriów wspiera współpracę pomiędzy działalnością, obywatelami i rządem, opierając się na istniejącym kapitale terytorialnym (ludzie, wiedza, aktywa), w celu stworzenia oddolnego ekosystemu żywego laboratorium w ich lokalnym środowisku w celu zwiększenia regionalnego potencjału innowacyjnego.

 

DLA KOGO?

Środowisko żywego laboratorium zachęca regionalne strony zainteresowane (organizacje, obywateli i rząd) do udziału w różnych tematycznych grupach projektów pilotażowych, których celem jest identyfikacja, projektowanie, wdrażanie i testowanie rozwiązań pilotażowych w środowiskach lokalnych.

Minimalna i maksymalna liczba zainteresowanych stron w grupach zależy od potrzeb. Rozwój i testowanie projektów pilotażowych wymaga moderowania i zarządzania.

 

ZASOBY

Rozwój i testowanie projektów pilotażowych wymaga moderowania i zarządzania.

Do zorganizowania i kierowania tematycznymi pilotażowymi grupami osób zainteresowanych i procesami potrzebne są zasoby ludzkie

 

 

PRZYGOTOWANIE PROCESU

Czas trwania procesu tworzenia żywego laboratorium, projektowania i testowania projektu pilotażowego, transferu i wymiany wiedzy z innymi żywymi laboratoriami regionalnymi wynosi minimum 24 miesiące.

 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA

Do sterowania procesem można wykorzystać następujące szablony i narzędzia pomocnicze:

 • Analiza SWOT szablonu podejścia LEADERS w celu identyfikacji i oceny tematu/obszaru żywego laboratorium
 • Przygotowanie szablonu dokumentu z bazy danych potencjalnych stron zainteresowanych żyjących laboratoriów
 • Wzór modelu biznesowego CANVAS do opisu idei projektu pilotażowego
 • Wzór dokumentu Raport pilotażowy Faza I do samooceny
 • Wzór dokumentu Raport pilotażowy Faza II do samooceny
 • 4 warsztaty w ramach projektu pilotażowego z udziałem stron zainteresowanych żywym laboratorium w celu opracowania i przetestowania rozwiązań pilotażowych
 • Analiza porównawcza szablonu projektu pilotażowego

Available Support ICT tools:

 • On-line tool ‘Wiki Space’ (http://wikispace.com/) to share the pilot project concepts with pilot project groups, 
 • Set-up of own web portal to share results with end users,
 • On-line tool ‘Survey Monkey’ (surveymonkey.com) to receive feedback from end users about developed service.
 

PREZENTACJA

Ustanowienie ENERGY LIVING LAB, opracowanie i testowanie projektu pilotażowego „Energy House AID”

 

SZABLONY LEADERS

 

PRZYKŁAD WDROŻENIA: PRZYWÓDCY

Digitalization of Regional and Urban Food Networks in Košice region, Slovakia