Participatory methods

PILOTNI PRIMER LEADERS

NASLOV: Digitalizacija regionalnih in mestnih prehrambnih omrežij v regiji Košice na Slovaškem

1. KRATEK OPIS PILOTNEGA PROBLEMA / IZZIVA

Pilotne dejavnosti URBAN INNO so bile osredotočene na inovativnost mreže mestne hrane v mestu Košice, s čimer so se izboljšale povezave med podeželjem in mesti z okoliškimi območji regije Košice na Slovaškem. Prizadevanja so privedla do razvoja digitalnega trga kmetijskih proizvodov, da bi lokalna proizvodnja podeželskih območij ustrezala povpraševanju predvsem iz mestnih območij. Ta virtualna tržnica bo državljanom, restavracijam, menzam in drugim strankam v mestu Košice omogočila nakup izdelkov neposredno od lokalnih kmetov različnih velikosti - od posameznikov in družin do velikih proizvajalcev. Dejavnosti zajemajo tudi inovacije drugih pomožnih procesov, povezanih s to gospodarsko dejavnostjo.

Te izzive lahko opišemo s številnimi zapletenimi medsebojnimi odnosi med različnimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji ter njihovimi različnimi potrebami in zahtevami. Participativni pristop, ki izkorišča prednosti metode "Living Lab" (živ laboratorij), je bil zato bistven korak za doseganje ciljev na trajnostni način. Izbrana metodologija LEADERS pristopa Living Lab zajema različne ravni upravljanja - od strateških do operativnih - povzete v naslednjih korakih / sklopih ukrepov:

L - Lokalizacija in opredelitev deležnikov

E - (angl. Establish) - vzpostavitev Živega laboratorija JZP (javno zasebno partnerstvo)

A - (angl. Assess) - ocenitev pomena regionalnih vprašanj

D - (angl. Deploy) - Uvajanje IKT infrastrukture

E - (angl. Establish) - Vzpostavitev lokalne / regionalne skupnosti JZPL (JZP + Ljudje)

R - (angl. Run) Zaženite pilotne projekte odprtih inovacij, ki jih vodijo uporabniki

S - (angl. summarise) - Povzetek in vrednotenje rezultatov

2. ZAGON INTERAKCIJ IN UPORABLJENA ORODJA IKT

Interakcija z deležniki je bil dolgoročni postopek. Kot izhodišče za interakcijo je bila izvedena analiza regionalnega okolja in relevantnih akterjev, da bi identificirali potencialne partnerje in niz manjših skupin večinoma ustreznih partnerjev, ki so delovali kot povezovalci za druge, da se vključijo od samega začetka.

Po vsej regiji je potekalo več dvo- in večstranskih srečanj, ki so zajemala partnerje na ravni politike, organizacije za podporo podjetjem, podjetja, raziskovalce in inovatorje, organizacije civilne družbe in državljane, da bi najprej razumeli njihove različne potrebe in motivacije, da bi jih privabili v interakcijo v okviru načrtovanja pilotnih dejavnosti.

V kasnejši fazi smo podprli pregled koncepta in novih idej izven področja izvajanja - koncept pilotnih aktivnosti smo predstavili na dveh zunanjih tematskih dogodkih. Posledica tega je bilo skupno izvajanje različnih dopolnilnih pobud in razširjene skupnosti deležnikov, ki so bile vključene v pilotni projekt.

Faza interakcije je bila izvedena predvsem prek osebnih srečanj, dopolnjenih s spletnimi komunikacijskimi kanali, kot so e-pošta in sistemi za skupno upravljanje z dokumenti.

3. IZVAJANJE PARTICIPATIVNE METODE

Razvoj digitalnega trga je bil realiziran v skladu s pristopom Živ laboratorij - Living Lab, ki od zgodnjega začetka vključuje bodoče uporabnike v fazo načrtovanja in razvoja.

Sprejeta metodologija LEADERS predstavlja dolgotrajen proces kompleksnih ukrepov:

L - Lokalizacija in opredelitev deležnikov - izvedena je bila analiza regionalnega okolja in ustreznih akterjev.

E - vzpostavitev Živega laboratorija JZP  - ustanovitev svetovalne skupine strokovnjakov za opazovanje pilotnega koncepta in vsebine.

A - ocenitev pomena regionalnih vprašanj - realizirana v okviru več dvo- in večstranskih srečanj, organiziranih za razumevanje potreb in motivacij deležnikov, ter predstavitev pilotnega koncepta javnosti na ustreznih tematskih dogodkih.

D - uvajanje IKT infrastrukture - na podlagi dokazanega koncepta se je začel razvoj digitalnega trga.

E - vzpostavitev lokalne / regionalne skupnosti JZPL (JZP + Ljudje) - štiri-spiralna inovacijska mreža, ki izvaja pokroviteljstvo nad pilotnim projektom, je bila uradno uvedena in zunanji strokovnjaki so bili vključeni v pilotni projekt.

R - zagon pilotnih projektov odprtih inovacij, ki jih vodijo uporabniki - Končni uporabniki so fizično testirali prototipe, da bi razumeli stopnjo intuitivnosti in enostavnosti uporabe ter opozorili na manjkajoče funkcionalnosti, tudi v zgodnjih fazah razvoja. Pregledal se je komunikacijski načrt.

S - povzetek in vrednotenje rezultatov - kot rezultat so bile ugotovljene ključne izboljšave in problematični / nejasni deli, ki se bodo izvajali v zadnji fazi načrtovanja, zaradi česar je to minimalno izvedljiv izdelek. Pripravljeni na začetek komunikacijske kampanje.

 

4. REZULTATI PILOTNEGA PROJEKTA

Kot rezultat prizadevanj je bil uspešno razvit digitalni trg za kmetijske proizvode, ki je pripravljen za »go-live« način. Tržnica je okolje za predstavitev lokalnih kmetov ter njihove proizvodnje in orodja, ki državljanom in drugim lokalnim potrošnikom (kot so hoteli, restavracije in šolske menze) omogoča nakup predelanih ali nepredelanih kmetijskih proizvodov. To orodje IKT lahko opišemo z naslednjimi značilnostmi:

  • Multimedijska predstavitev lokalnih proizvajalcev in njihovih poslovnih zgodb
  • Intuitivno upravljanje portfelja izdelkov, pogoji dostave in plačila
  • Napredna orodja za iskanje - vključno z iskanjem po kategoriji, prodajalcu / proizvajalcu ali razdalji med uporabnikom in prodajalcem
  • Interaktivni zemljevid prodajalcev / proizvajalcev, ki omogoča filtriranje po kategorijah in drugih značilnostih
  • Enostavna obdelava nakupa s strani končnega kupca
  • Orodja za povratne informacije - ocene, pripombe - s ciljem omogočiti hitro prepoznavanje izdelkov ali kmetov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede kakovosti
  • Uvedeni so visoki standardi za tehnično varnost in zaupanje.