Rodičovská kategória: Participatory methods

Príklad Kolaboratívny obchodný model

NÁZOV: Dizajn kolaboratívneho obchodného modelu pre E-Mobilitu

1. STRUČNÝ OPIS PROBLEMU/VYZVY PILOTNEHO PROJEKTU

Pilotný projekt FHV poskytuje platformu kolaboratívneho obchodného modelu (angl. Collaborative Business Model, skr. CBM), ktorá stanovuje metodológiu a definuje experimentálne aktivity pre organizovanie návrhu otvoreného inovatívneho biznis modelu, pre riadenie inovácii v oblasti e-mobility. Riešenia výziev, ktoré prináša mestská mobilita, sú vnímané v kontexte sieťovej spolupráce - štvornásobnej špirálovej inovácie, ktorá zabezpečuje kooperačný dizajn medzi priemyslom, akadémiou, vládou a občanmi pri poskytovaní inovatívnych služieb elektronickej mobility. Pre tento účel, tento model určuje fázy, hlavných aktérov, ich úlohy a činnosti pre spoločný inovatívny dizajn.

Model obsahuje set nástrojov aplikovaných v kontexte participatívnych laboratórií, s cieľom riadenia dialógu medzi zúčastnenými stranami a dodania inovácií. Vzhľadom na to vyvíja FHV riešenia založené na postupnom prístupe, ktorý podporuje zapojenie zúčastnených strán od začiatku procesu, umožňujúc zainteresovaným stranám spoločne navrhovať služby inteligentnej mestskej e-mobility prostredníctvom rozvoja zručností, vedomostí a techník na spoluprácu a koprodukciu.  A tak navrhovaný rámec podporuje návrh a analýzu viacerých krokov zapojenia zainteresovaných strán, čo vedie k úspešnej koprodukcii a konečnému obchodnému modelu otvorenej inovácie pre elektronickú mobilitu.

Participatívne nástroje použité v modeli:

 • Crowdsourcing
 • Gamifikácia
 • Motivácia
 • Rozprávanie príbehov a kvalifikácia

Použité pomocné participatívne nástroje:

Brainstorming, diskusné skupiny, otvorené príbehy a participatívne prezentácie.2. ZAČIATOK INTERAKCIE A POUŽITÉ IKT NÁSTROJE

Projektový tím FHV identifikoval hlavnú skupinu účastníkov zapojených do kolaboratívneho obchodného modelu - Študenti, partneri priemyslu, miestne autority a občania, ktorí sa zapájajú a pridávajú hodnotu špecifickú k predtým definovanej roli v inovatívnom procese. Prvou dosiahnutou skupinou bol poskytovateľ  elektrickej energie a miestny dodávateľ elektronických vozidiel, ktorí po pilotných prezentáciách projektu ďalej navrhli potenciálne sieťové kanály na oslovenie už existujúcich koncových používateľov. Na oslovenie potenciálnych užívateľov sa projektový tím ďalej obrátil na mimovládnu organizáciu a aktivované interné oddelenia FHV zodpovedné za ďalšiu propagáciu a oslovujúce relevantné zainteresované strany. Iní výskumníci, študenti a projektoví partneri z predchádzajúcich spoluprác taktiež slúžili ako kanál na rozšírenie a oslovenie publika. 

Štruktúra prístupu CBM, ktorá podporuje účasť rôznych zainteresovaných strán, zahŕňa tento postup:

 • Identifikácia zainteresovaných strán
 • Registrácia zainteresovaných strán
 • Dialóg zainteresovaných strán
 • Inovačný systém zainteresovaných strán

Hlavné IKT prostriedky použité na komunikáciu medzi zúčastnenými stranami boli sociálne média a web stránky inštitúcii.

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

Implementácia CBM zahŕňa dve účastnícke laboratóriá pre každý testovaný scenár, ako aj niekoľko stretnutí zainteresovaných strán. V tomto ohľade FHV implementovalo prvý testovací scenár - riešenia pre nabíjaciu infraštruktúru E-mobility pre budúcu mobilitu a druhý scenár - služby v oblasti inovácií v oblasti zdieľania elektronických vozidiel. Fázy implementácie:

 1. Informatívne stretnutie v zložení študenti-akademici-priemysel - Počas konkrétnych kurzov akademických pracovníkov študenti spolupracujú so zástupcami priemyslu, definujú otázky a rozvíjajú počiatočné nápady na splnenie požiadaviek v priemyselnom a sociálnom kontexte.
 2. Informatívne podujatie pre občiansku spoločnosť - Občania sú zapojení do počiatočnej fázy inovácie CBM, na ktorej sa testuje úroveň ich vedomostí o danej téme. Táto fáza sa vzťahuje na účastnícke laboratórium „Dlhá noc účasti“ a „Projektové Trhovisko II“ pre prvý a druhý testovací scenár.
 3. Prvé stretnutie priemyslu a študentov - Cieľom stretnutia zainteresovaných strán je poskytnúť prvý návrh o kolaboratívnom obchodnom modeli, ktorý bude základom pre inovatívny a participatívny návrh spolupráce medzi zainteresovanými stranami.
 4. Všetky workshopy zainteresovaných strán – Sektor vedy a výskumu usporiadal workshopy a participačné podujatia, na ktorých sa všetci aktéri podieľajú na kointegrácii. V tejto súvislosti zúčastnené laboratóriá zorganizovali „Projektové Trhovisko“ a „Obchodné fórum Bodensee“ pre riadenie inovačných riešení v prvom a druhom testovacom scenári.
 5. Finálne akademicko-priemyselné stretnutie - Prezentácia finálneho návrhu kolaboratívneho obchodného modelu, založeného na integrácii výsledkov z predchádzajúcich fáz.
 

4. VYSLEDKY PILOTNEHO PROJEKTU

Výstupy pilotného projektu zodpovedajú vývoju dvoch obchodných modelov pre elektronickú mobilitu:

 1. Nabíjacia infraštruktúra e-mobility v budúcnosti pre budúcu mobilitu;
 2. Obchodný model pre zdieľanie e-áut.

Platforma CBM a jej realizácia v jednotlivých účastníckych laboratóriách a na stretnutiach so zainteresovanými stranami slúžili na formalizáciu konečných návrhov obchodných modelov. Následne sa tieto obchodné modely zameriavajú na spustenie potenciálnych vedľajších projektov a potenciálnych začínajúcich podnikov v oblasti elektronickej mobility, čo prispieva k udržateľnosti participatívnych riešení pre mestskú mobilitu.

Implementácia CBM a organizované participačné laboratória poskytujú dáta a súčasné schémy pre aplikovanie určitej ceny a dopytu pre návrhy obchodných modelov. Tieto modeli poskytujú riešenia intermodálnych dopravných reťazcov pre budúcnosť elektronickej mobility, ale zároveň otvárajú nadväzujúce príležitosti pre nové projekty EÚ. V súhrne, oba obchodné modely slúžia ako spúšťač pre vylepšenie mestského mobilného sektoru a elektronických mobilitných služieb tak, že tvoria stratégiu, ktorá je výhodná pre všetky zapojené strany.