Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA Model biznesowy oparty na współpracy

TYTUŁ: WSPÓLNY PROJEKT MODELU BIZNESOWEGO DLA E-MOBILNOŚCI

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Pilotażowy projekt FHV stanowi platforma modelu kolaboracyjnego biznesu, która ustanawia metodologie oraz definiuje czynności w formie działań doświadczalnych w celu utworzenia projektu otwartego innowacyjnego modelu biznesowego mającego za zadanie zarzadzanie innowacja w zakresie e-mobilności. Rozwiązania w zakresie wyzwań postawionych przez mobilność miejską są postrzegane w kontekście kolaboracji sieciowej – innowacji czterokrotnej helix, tym samym zapewniając kolaboracyjne współtworzenie pomiędzy branżą, uczelniami wyższymi, rządem a obywatelem w celu dostarczenia innowacyjnych e-mobilnych usług. W związku z tym model określa etapy, głównych aktorów, ich role oraz czynności dla wspólnego projektu innowacji.

Model zawiera szereg narzędzi zastosowanych w kontekście współuczestniczących laboratoriów, mających za zadanie zarządzać dialogiem udziałowców I przekazem innowacji. W tym kontekście FHV posiada rozwiązania opierające się na podejściu sekwencyjnym, które wspomaga zaangażowanie udziałowców od początku procesu, tym samym umożliwiając udziałowcom współtworzyć e- mobilne usługi smart city poprzez rozwój umiejętności, wiedzy oraz technik współpracy i współtworzenia. Zatem zaproponowany zarys pracy wspiera projekty i badania wieloetapowego zaangażowania udziałowców, które prowadza do współtworzenia i końcowego modelu biznesowego otwartej innowacji dla e-mobilności.

Współuczestniczące narzędzia zastosowane w modelu:

 • Crowdsourcing
 • Grywalizacja
 • Motywacja
 • Storytelling I Kwalifikacje

Wspomagające współuczestniczące narzędzia:

Burza mózgów, dyskusje grup fokusowych, otwarte historie, oraz współuczestniczące prezentacje.2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Zespól projektu FHV zidentyfikował główną grupę uczestników zaangażowanych w kolaboracyjny model biznesowy – studenci, partnerzy w branży, władze lokalne I obywatele, którzy włączają się i stanowią wartość dodaną zgodnie z wcześniej określoną rolą w procesie innowacji. Pierwsza grupa był dostawca energii oraz lokalny dostawca e-samochodów, którzy po prezentacji projektu pilotażowego zaproponowali potencjalne kanały sieciowe mające dotrzeć do istniejących już użytkowników końcowych. Aby dotrzeć do potencjalnych użytkowników, zespól projektu skontaktował się z NGO i uruchomił wewnętrzne oddziały FHV, odpowiedzialne za dodatkowa promocje i dotarcie do istotnych udziałowców. Ponadto, pozostali badacze, studenci i partnerzy projektu z poprzednich współpracy, posłużyli jako łącznik w dalszym rozwoju i uzyskania większej widowni. 

Struktura zastosowania CBM, która wspiera uczestnictwo przeróżnych udziałowców Zawiera następującą procedurę:

 • Identyfikacja udziałowca
 • Zapisanie się udziałowca
 • Dialog udziałowca
 • Innowacyjny system udziałowca

Głównym narzędziem komunikacyjnym ICT wykorzystywanym do dialogu pomiędzy udziałowcami były sieci social media oraz internetowe strony instytucji.

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

Na wdrożenie CBM składają się dwa uczestniczące laboratoria, które testują scenariusz przypadku, jak również ilość spotkań udziałowców. W związku z tym FHV wdrożyło pierwszy scenariusz test-case (testowanego przypadku) – infrastrukturalne rozwiązania doładowań e-mobilności dla dalszej mobilności oraz drugi scenariusz przypadku – innowacyjne usługi E-car sharing. Etapy wdrożenia:

 1. Informacyjna sesja student-uniwersytet-branża – Podczas merytorycznych szkoleń akademickich studenci współpracują z przedstawicielami branż, określają problem I zgodnie z wymogami przedstawiają wstępne pomysły nawiązujące do branż i kontekstu społecznego.
 2. Społeczno-cywilne wydarzenia informacyjne – obywatele są włączeni we wstępny etap innowacji CBM, gdzie sprawdzany jest ich poziom wiedzy na określony temat. Ten etap nawiązuje do uczestniczących laboratoriów ‘Długa noc uczestnictwa’ oraz ‘Projekt Marketplace II’, kolejno dla 1 i 2 scenariusza badanego przypadku (test-case).
 3. Pierwsze spotkanie student – branża – celem spotkania udziałowców jest dostarczenie draftu dotyczącego kolaboracyjnego modelu biznesowego, który będzie bazą dla innowacyjnego współtworzenia wchodzących w skład udziałowców.
 4. Warsztaty udziałowców – Warsztaty przestrzeni akademickich I współuczestniczące wydarzenia, podczas których aktorzy angażują się we współtworzenie innowacji. W tym kontekście, partycypujące laboratoria zorganizowały ‘Projekt Marketplace’ oraz ‘Forum Biznesowe Bodensee’ w celu zarzadzania rozwiązaniami projektów innowacji, kolejno w 1 i 2 scenariuszu badanego przypadku, tzw. Test-case.
 5. Końcowe spotkanie uniwersytet- branża – Prezentacja końcowego projektu kolaboracyjnego modelu biznesowego, opartego na integracji wniosków z poprzednich etapów.
 

4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

Wnioski projektu pilotażowego odpowiadają rozwojowi dwóch modeli biznesowych e-mobilności:

 1. Infrastruktura doładowań E-mobilności dla przyszłej mobilności;
 2. Model biznesowy E-car (samochody elektryczne) sharing.

Platforma CBM, oraz jej wdrożenie poprzez poszczególne uczestniczące laboratoria oraz spotkania udziałowców, służyła do sformalizowania końcowego draftu modelu biznesu. W związku z tym wyżej wymienione modele biznesowe dążą do włączenia potencjalnych rozruchowych projektów oraz potencjalnych start-upów w zakresie e-mobilności, wspomagając równowagę zastosowanych rozwiązań dla mobilności miejskiej.

Wdrożenie CBM oraz zorganizowane laboratoria dostarczają dane I przedstawiają schematy do zastosowania poszczególnych cen i domagają się strategii dla projektowe modelu biznesu. Ponadto, wydarzenia te służą określeniu głównych geograficznych przestrzeni dla wykonania tych modeli biznesowych. Modele te stanowią rozwiązania dla łańcuchów transportu inter-modalnego dla przyszłości e-mobilności, ale również otwierają możliwości dla nowych projektów Unii Europejskiej. Reasumując, dwa modele biznesowe służą jako bodziec do usprawnienia miejskiego sektora mobilności oraz usług e-mobilności w sposób, który gwarantuje zwycięską sytuacje dla wszystkich aktorów objętych projektem.