Rodičovská kategória: Participatory methods

PRÍKLAD WORLD CAFE

NÁZOV: eDrais2017, E-bicykle a pedikle

1. STRUČNÝ OPIS PROBLEMU/VÝZVY PILOTNÉHO PROJEKTU

E-bicykle a pedikle: Ako sú používané v meste Karlsruhe, kde je vhodná infraštruktúra a čo by malo byť vylepšené? Toto boli hlavné otázky na URBAN INNO pilot “eDrais2017” v meste Karlsruhe. V rámci eDrais2017, bol prediskutovaný vývoj infraštruktúry pre e-Bicykle/pedikle v meste Karlsruhe s jeho energickými a klimatickými súvislosťami, ako aj používanie nových technológii. Zainteresovaní občania, zástupcovia mesta Karlsruhe a zástupcovia príslušnej miestnej ekonomiky a vedy, ktorí sa na tomto procese podieľali. Cieľom bolo otestovať metódy určené na posilnenie účasti občanov v rámci analýzy, dizajnu a vývoji miestnych infraštruktúr.

Preto pilotný projekt využil dve participatívne metódy: (1) Crowdsourcing a (2) Future Workshop. Základná výzva tohto pilotu je súčasná situácia týkajúca sa elektrickej prepravy (ako e-Autá, eBajky/ pedikle atď.). Sú e-Bicykle málo používané pretože nemáme žiadne vhodné cyklistické trasy a kvôli nedostatku nabíjacích staníc? Alebo nemáme dostatok vhodných cyklistických trás a nabíjacích staníc pretože e-Bicykle majú nízku úspešnosť, t.j. majú nízku úroveň akceptácie zákazníkmi? Ak tento problém môže byť zodpovedaný, je jednoduchšie poskytnúť správne návrhy pre politickú úroveň. Jednou z výziev bolo zistiť, ktoré cyklistické trasy sú často používané ľuďmi, ktorí užívajú e-Bicykle alebo kde ich parkujú, keďže je logické práce na týchto trasách a námestiach postaviť nabíjacie stanice. Navyše, len nedostatočné informácie sú dostupné ohľadom súčasného prostredia a prostredia žiadané občanmi ohľadom používania e-Bicyklov.

2. SPUSTENIE INTERAKCIE A POUŽITÉ IKT NÁSTROJE

Participatívny prístup v pilotnom projekte v Karlsruhe zahŕňal zainteresovaných občanov, zástupcov mesta Karlsruhe, politických predstaviteľov, príslušnú miestnu ekonomiku a vedu v rámci metódy Future Workshop. Verejnosť bola pozvaná, aby sa zapojila do diskusie prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky organizácie CyberForum a príslušných sociálnych mediálnych kanálov. Tým by sa mohlo vopred odhadnúť „nastavenie“ obyvateľov na da tému a možné otázky, ktoré sú vnímané ako dôležité. Pozvánka bola rozoslaná prostredníctvom DIZ (Digitálne inovačné centrum) a online magazínu „techtag“. Okrem toho, na májovom festivale Fahrrad 2017 boli občania požiadaní, aby sa zaregistrovali na pripravovaný workshop. Ako tretí pilier boli príslušné zainteresované strany z ostatných troch skupín oslovené a pozvané prostredníctvom Wirtschaftsförderung (Úrad hospodárskeho rozvoja) Karlsruhe a pilotného partnera Stadtplanungsamt (Mestský úrad).

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY:

Metóda World Café bola použitá v rámci Future Workshop – čo je kombinácia World Café a Vision Factory. Workshop trval pol dňa a zúčastnili sa ho zástupcovia príslušných zainteresovaných strán (občania, mestská správa, regionálni politici, výskum a hospodárstvo). Pilotný tím Karlsruhe testoval túto druhú participačnú metódu v radnici v Karlsruhe v sobotu 16. septembra 2017. Bohužiaľ, len 13 osôb bolo presvedčených zúčastniť sa workshopu. Jeden z dôvodov nedostatočnej účasti mohlo byť pekné počasie v ten deň, ktoré mohlo presvedčiť ľudí ostať v sobotu vonku. Po krátkom predstavení projektu URBAN INNO a zázemia pilotu v meste Karlsruhe, začala ozajstná práca skupinovou diskusiou medzi účastníkmi ohľadom potrieb v oblasti mobility, e-Bicyklov/pediklov a súvisiacej infraštruktúry. Aj keď celá skupina bola pomerne malá, stále dávalo zmysel rozdeliť účastníkov do menších skupín, aby sa zabezpečili rôznorodé prístupy k danej téme.

V prvom module podujatia boli zhromaždené a prediskutované potreby v súvislosti s témou mobility vo všeobecnosti (potreby rôznych aktérov, miestna / regionálna mobilita atď.).Počas druhého modulu podujatia sa diskutovalo o špecifických potrebách mobility dvojkolesových vozidiel.

Potom nasledovala “aktívna” pauza na kávu počas ktorej mali účastníci možnosť zaznačiť na veľkých mapách ich preferované cyklistické trasy v meste a kam by postavili nabíjacie stanice pre e-Bicykle. Následne sa uskutočnila ďalšia skupinová diskusia o vytvorení vízie „trvalo udržateľného dvojkolesového mesta Karlsruhe 2025+“.

Nakoniec, výsledky vízií boli prezentované jedným zástupcom z každej skupiny a prediskutované všetkými zúčastnenými v pléne. Podujatie bolo ukončené prezentáciou s výhľadom na to, ako budú výsledky využívať Úrad územného plánovania a Odbor hospodárskeho rozvoja v Karlsruhe.

4. VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU

Metóda World Café bola úspešne adaptovaná projektu a zrealizovaná. Takýto formát účasti by mohli obce ľahko implementovať. Z hodnotenia formulárov spätnej väzby vyplýva, že udalosť do značnej miery splnila očakávania účastníkov. Okrem toho boli vytvorené zaujímavé výsledky, ktoré ďaleko presahujú otázku nabíjacej infraštruktúry a zásobovania energie. Výsledky potvrdzujú, že je to obohacujúce pracovať v malých skupinách. Za prvé preto, lebo jednotliví účastníci môžu k diskusii prispieť oveľa efektívnejšie a proces diskusie je tak zjednodušený. Na druhej strane, odlišné pohľady a priority môžu byť identifikované, riešené a neskôr prispôsobené v plenárnej / spojenej diskusii. Výsledky sa čiastočne prekrývajú medzi oboma testovanými skupinami, existujú však aj výrazné rozdiely, ktoré možno pripísať odlišnému zloženiu skupiny a rôznym predchádzajúcim poznatkom a záujmom účastníkov.