Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA WORLD CAFÉ

TYTUŁ: eDrais2017, E-bikes i pedicele

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Rowery elektryczne i pedicele: Jak są one wykorzystywane w mieście Karlsruhe, gdzie znajduje się odpowiednia infrastruktura i co należy poprawić? Były to główne pytania projektu pilotażowego Karlsruhe URBAN INNO Pilot "eDrais2017".
W ramach projektu eDrais2017 omówiono rozwój infrastruktury do korzystania z rowerów elektrycznych / pediceli w Karlsruhe z jego aspektami energetycznymi i klimatycznymi, jak również z wykorzystaniem nowych technologii. Zainteresowani obywatele, przedstawiciele miasta Karlsruhe oraz lokalnej gospodarki i nauki, w których proces ten jest zaangażowany. Celem było przetestowanie metod wzmocnienia udziału obywateli w analizie, projektowaniu i rozwoju lokalnej infrastruktury. W związku z tym w projekcie pilotażowym zastosowano dwie metody partycypacyjne: (1) crowdsourcing i (2) przyszłe warsztaty.

Podstawowym wyzwaniem dla projektu pilotażowego jest obecna sytuacja w zakresie pojazdów elektrycznych (za pośrednictwem eCars, rowerów elektrycznych, pediceli itp.). Czy korzystanie z rowerów elektronicznych jest na niewielkim poziomie, ponieważ nie ma odpowiednich ścieżek rowerowych i nie ma wystarczającej liczby stacji ładowania? Czy też nie ma odpowiednich ścieżek rowerowych i nie ma wystarczającej liczby stacji ładowania, ponieważ rowery eBike są mało popularne, tzn. mają zbyt niski wskaźnik dyfuzji? Jeśli na tę przyczynowość można odpowiedzieć, łatwiej jest wydać właściwe zalecenia dla decydentów politycznych. Jednym z wyzwań było również ustalenie, które ścieżki rowerowe są często używane przez użytkowników rowerów elektronicznych lub gdzie parkują oni swoje rowery elektroniczne, ponieważ sensowne jest ustawienie stacji ładowania na tych ścieżkach i placach. Ponadto, dostępne są jedynie niewystarczające informacje na temat bieżących ustawień i ustawień pożądanych przez obywateli w zakresie korzystania z rowerów elektronicznych.

2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Podejście partycypacyjne w projekcie pilotażowym Karlsruhe angażowało w przyszłe warsztaty zainteresowanych obywateli, przedstawicieli miasta Karlsruhe, przedstawicieli świata polityki, a także odpowiednią lokalną gospodarkę i naukę. Opinia publiczna została poproszona o przyłączenie się do dyskusji za pośrednictwem instytucjonalnej strony internetowej CyberForum i odpowiednich kanałów mediów społecznościowych. W ten sposób można było z wyprzedzeniem umieścić wstępne uwrażliwienie na ten temat i ewentualne pytania z nim związane. Zaproszenie rozpowszechniane było również za pośrednictwem DIZ (Digital Innovation Centre) oraz internetowego magazynu "techtag". Ponadto w majowym "FahrradFestival 2017" obywatele zostali poproszeni o zarejestrowanie się na przyszłe warsztaty. Trzecim filarem było skontaktowanie się z odpowiednimi interesariuszami z pozostałych trzech grup i zaproszenie ich za pośrednictwem Wirtschaftsförderung (biura rozwoju gospodarczego) Karlsruhe i partnera pilotażowego Stadtplanungsamt (biura planowania przestrzennego).

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY:

Metodę World Cafe wykorzystano w ramach przyszłych warsztatów - mieszaniny kawiarni światowej i fabryki wizji. Warsztaty były wydarzeniem półdniowym, w którym uczestniczyły odpowiednie grupy interesariuszy (obywatele, administracja miejska, politycy regionalni, badania i gospodarka). Zespół pilotażowy Karlsruhe Pilot Team przetestował tę drugą metodę partycypacyjną w Urzędzie Miasta Karlsruhe w sobotę, 16 września 2017 roku. Niestety, tylko 13 osób wzięło udział w warsztatach. Jedną z przyczyn braku uczestnictwa mogła być piękna pogoda tego dnia, która mogła zmotywować ludzi do przebywania w sobotę na świeżym powietrzu. Po krótkim wprowadzeniu do projektu URBAN INNO i tle projektu Karlsruhe Pilot, rozpoczęto pracę z dyskusjami grupowymi wśród uczestników na temat potrzeb w dziedzinie mobilności, eBike'ów/pedykeli i związanej z nimi infrastruktury. Chociaż cała grupa była dość mała i liczyła 13 uczestników, sensowne było podzielenie uczestników na małe grupy, aby zapewnić zróżnicowane podejście do poruszanych tematów.

W pierwszym module eventowym zebrano i przedyskutowano ogólne potrzeby w zakresie mobilności tematycznej (potrzeby różnych aktorów, mobilność lokalna/regionalna, itp.). Podczas drugiego modułu wydarzenia omówiono specyficzne potrzeby mobilności dwukołowców.

Następnie odbyła się "aktywna" przerwa na kawę, podczas której uczestnicy mogli zaznaczyć na dużych mapach na ścianach preferowane ścieżki rowerowe w obszarze miasta i gdzie mogliby ustawić stacje ładowania rowerów elektrycznych. Następnie, w drodze dalszych dyskusji grupowych, opracowano wizję "zrównoważonego miasta dwukołowego Karlsruhe 2025+".

Wreszcie, wyniki rozwoju wizji zostały przedstawione przez jednego przedstawiciela z każdej grupy roboczej i omówione przez wszystkich uczestników plenum. Wydarzenie zakończyło się konkluzją w jaki sposób wyniki zostaną wykorzystane przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta i Wydział Rozwoju Gospodarczego Karlsruhe.

4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

Światowa metoda kawiarniana została z powodzeniem dostosowana do projektu i przeprowadzona. Taki format uczestnictwa mógłby być łatwo wdrożony przez gminy. Ocena formularzy informacji zwrotnej pokazuje, że wydarzenie w dużej mierze spełniło oczekiwania uczestników. Ponadto, stworzono interesujące wyniki, które wykraczają daleko poza kwestię infrastruktury ładowania i dostarczania energii. Wyniki potwierdzają, że jest to wzbogacające do pracy w małych grupach. Po pierwsze dlatego, że indywidualni uczestnicy mogą wnieść bardziej efektywny wkład, a proces dyskusji jest ułatwiony. Z drugiej strony, można wypracować różne perspektywy i priorytety, a następnie dostosować je na sesji plenarnej. Wyniki częściowo pokrywają się między obiema grupami, ale były również istotne różnice, co wynika z odmiennego składu grupy oraz odmiennej wcześniejszej wiedzy i zainteresowań uczestników.