Rodičovská kategória: Participatory methods

Príklad Leaders

NÁZOV: Digitalizácia regionálnych a mestských potravinových sietí v Košickom kraji, Slovensko

1. STRUČNÝ OPIS PROBLÉMU/VÝZVY PILOTNÉHO PROJEKTU

Pilotné aktivity URBAN INNO boli zamerané na inováciu Mestskej potravinovej siete v Košiciach, zlepšenie vidiecko-mestských väzieb s okolitými oblasťami Košického kraja. Toto úsilie viedlo k rozvoju digitálneho trhu poľnohospodárskych výrobkov, ktorý by zabezpečil párovanie ponuku miestnej produkcie z vidieckych oblastí s dopytom najmä z mestských oblastí. Tento virtuálny trh umožní občanom, reštauráciám, jedálňam a ostatným zákazníkom v Košiciach nakupovať výrobky priamo od miestnych farmárov rôznych veľkostí - od jednotlivcov a rodín až po veľkých výrobcov. Súčasťou aktivít je aj inovácia ďalších vedľajších procesov spojených s touto hospodárskou činnosťou.

Tieto výzvy možno opísať mnohými komplexnými prepojenými vzťahmi medzi rôznymi národnými, regionálnymi a miestnymi aktérmi a ich rôznymi potrebami a požiadavkami. Participatívny prístup, využívajúci výhody metódy Living Lab, bol preto nevyhnutným krokom na dosiahnutie cieľov udržateľným spôsobom. Zvolená metodika LEADERS prístupu Living Lab pokrýva rôzne úrovne riadenia - od strategických až po operačné - zachytené v nasledujúcich krokoch / blokoch činností:

L – Lokalizujte a identifikujte vaše zúčastnené strany

E - Zriaďte  PPP Living Lab (Public Private Partnership)

A - Posúďte relevantnosť regionálnych problémov

D - Zaveďte infraštruktúru IKT

E - Zriaďte miestnu / regionálnu komunitu PPPP (PPP + People)

R - Spustite piloty riadené používateľmi / s otvorenými inováciami

S - Zhrňte a vyhodnoťte výsledky


2. SPUSTENIE INTERAKCIE A POUŽITÉ NÁSTROJEIKT

Interakcia so zainteresovanými stranami bola dlhodobou úlohou. Ako východisko pre interakciu bola vykonaná analýza regionálneho prostredia a relevantných aktérov s cieľom identifikovať potenciálnych partnerov a súbor menšej skupiny najviac relevantných partnerov - pôsobiacich ako spojky pre iných –ktorá bola do riešenia vtiahnutá už od samého začiatku.

V nadväznosti na to sa v celom regióne uskutočnil súbor viacerých bilaterálnych a multilaterálnych stretnutí s partnermi na úrovni politického riadenia, organizácií na podporu podnikania, podnikov, subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií, organizácií občianskej spoločnosti a občanov, všetko s cieľom najprv pochopiť rôzne potreby a motivácie s cieľom prilákať ich k interakcii v rámci návrhu pilotných činností.

V neskoršej fáze sme sa otvorili prevereniu konceptu a novým nápadom z prostredia mimo regiónu, kde je projekt implementovaný – koncept pilotných aktivít bol prezentovaný na dvoch externých tematických stretnutiach. Výsledkom tohto bolo zladenie sa s rôznymi komplementárnymi iniciatívami, čím došlo k zväčšeniu komunity zainteresovaných strán v pilote.

Fáza interakcie bola realizovaná najmä prostredníctvom osobných stretnutí, doplnených on-line komunikačnými kanálmi, ako sú e-maily a zdieľané systémy správy dokumentov.

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

Vývoj digitálneho trhu sa realizoval podľa prístupu spoločnosti Living Lab, v rámci ktorej sa budúci užívatelia zapájali do fázy návrhu a vývoja už od začiatku.

Osvojená metodika LEADERS predstavuje dlhodobý proces zložitých blokov činnosti:

L - Lokalizujte a identifikujte svoje zainteresované strany – vykonaná analýza regionálneho prostredia / ekosystému a príslušných aktérov.

E - Zriaďte Living Lab PPP - zriadenie poradnej skupiny expertov na sledovanie pilotnej koncepcie a obsahu.

A - Zhodnoťte relevantnosť regionálnych otázok - realizované v rámci viacerých bilaterálnych a multilaterálnych stretnutí organizovaných s cieľom pochopiť potreby a motiváciu zainteresovaných strán a prezentovať pilotnú koncepciu verejnosti na relevantných tematických podujatiach.

D - Zavedenie infraštruktúry IKT - na základe osvedčeného konceptu bol spustený vývoj aplikácie- digitálneho trhoviska.

E - Zriaďte miestnu / regionálnu komunitu PPPP (PPP + People) - Založenie inovačnej siete na princípe štvor-parity (quadruple helix), ktorá prebrala záštitu nad pilotným projektom. Taktiež boli do pilotného projektu zapojení externí experti.

R - Spustite piloty riadené používateľmi - prototypy boli fyzicky testované koncovými užívateľmi, s cieľom pochopiť úroveň intuitívnosti a jednoduchosti použitia a poukázať na chýbajúce funkcie, všetko už v ranom štádiu vývoja. Zrevidovaný bol aj komunikačný plán.

S - Zhrnutie a vyhodnotenie výsledkov - V dôsledku toho boli identifikované kľúčové zlepšenia a problematické / nejasné časti, ktoré je potrebné implementovať v rámci poslednej fázy programovania - čo z neho robí životaschopný produkt. Pripravenosť na spustenie komunikačnej kampane.
4. VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU

Výsledkom úsilia bolo úspešné vyvinutie digitálneho trhoviska s poľnohospodárskymi produktmi, ktoré je pripravené na prechod do plnej prevádzky. Trhovisko je nástrojom pre prezentáciu pre miestnych poľnohospodárov ako aj ich produkty, ktoré umožňujú občanom a iným miestnym používateľom (ako hotely, reštaurácie a jedálne) kupovať spracované a nespracované poľnohospodárske produkty. Tento nástroj IKT možno opísať nasledujúcimi funkciami:

  • Multimediálna prezentácia miestnych výrobcov a ich podnikateľských príbehov
  • Intuitívne riadenie produktového portfólia, dodacích a platobných podmienok
  • Rozšírené vyhľadávacie nástroje - vrátane vyhľadávania podľa kategórie, predajcu / výrobcu alebo vzdialenosti medzi užívateľom a predávajúcim
  • Interaktívna mapa predajcov/produktov, ktorá dovoľuje rozdelenie podľa kategórií a iných charakteristík
  • Jednoduché spracovanie nákupu konečným zákazníkom
  • Nástroje pre spätnú väzbu - recenzie, komentáre - s cieľom umožniť rýchle identifikovať produkty alebo poľnohospodárov, ktorí nespĺňajú požiadavky na kvalitu
  • Vysoké štandardy pre technické zabezpečenie / dôveru.