Nadrzędna kategoria: Participatory methods

PRZYKŁAD WDROŻENIA PRZYWÓDCY

TYTUŁ: Cyfryzacja Regionalnych i Miejskich Sieci Żywności w regionie Koszyce na Słowacji

1. KRÓTKI OPIS PILOTAŻOWEGO PROBLEMU/WYZWANIA

Działania pilotażowe URBAN INNO koncentrowały się na innowacjach Urban Food Network w Koszycach, poprawiając powiązania między obszarami wiejskimi i miejskimi a otaczającymi je obszarami regionu koszyckiego na Słowacji. Wysiłek ten doprowadził do rozwoju cyfrowego rynku produktów rolnych, aby dopasować lokalną produkcję na obszarach wiejskich do popytu głównie z obszarów miejskich. Ten wirtualny rynek umożliwi mieszkańcom, restauracjom, stołówkom i innym klientom w Koszycach zakup produktów bezpośrednio od lokalnych rolników różnej wielkości - od pojedynczych osób i rodzin po dużych producentów. Działania te obejmują również innowacje innych procesów pomocniczych związanych z tą działalnością gospodarczą.

Wyzwania te można opisać poprzez wiele złożonych, wzajemnie powiązanych relacji pomiędzy różnymi podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz ich różnymi potrzebami i wymaganiami. Podejście partycypacyjne, wykorzystujące korzyści płynące z metody Living Lab, było zatem istotnym krokiem w kierunku osiągnięcia celów w sposób zrównoważony. Wybrana metodologia LEADERS w podejściu Living Lab obejmuje różne poziomy zarządzania - od strategicznego do operacyjnego ujęte w kolejnym kroku/blokach działań:

L - Lokalizacja i identyfikacja uczestników

E - Ustanowienie Living Lab PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne)

A - Ocena problemów regionalnych

D – Wdrożenie infrastruktury ICT

E - Utworzenie lokalnej/regionalnej społeczności PPPP (PPP + Ludzie)

R - Przeprowadzenie projektów napędzanych przez Użytkownika / Otwartych Innowacji

S - Podsumowanie i ocena wyników


2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY I NARZĘDZIA ICT

Współpraca z zainteresowanymi stronami była procedurą długoterminową. Jako punkt wyjściowy dla współpracy przeprowadzono analizę środowiska regionalnego i odpowiednich podmiotów w celu zidentyfikowania potencjalnych partnerów i zgromadzenia mniejszej grupy najważniejszych partnerów — działających jako łączniki — od samego początku.

Następnie odbyło się kilka spotkań dwustronnych i wielostronnych w całym regionie, obejmujących partnerów politycznych, organizacje wspierające biznes, przedsiębiorstwa, podmioty zajmujące się badaniami i innowacją, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, a wszystko po to, aby w pierwszej kolejności poznać ich różnorodność, potrzeby i motywacje w celu przyciągnięcia ich do interakcji w ramach projektu działań.

W późniejszym etapie otworzyliśmy się na przegląd koncepcji i nowych pomysłów poza regionem wdrożeń — koncepcję działań zaprezentowano na dwóch zewnętrznych wydarzeniach tematycznych. Doprowadziło to do wspólnej realizacji ciekawych inicjatyw uzupełniających i poszerzonej wspólnoty zainteresowanych stron zaangażowanych w projekt pilotażowy.

Etap współdziałania był realizowany głównie poprzez osobiste spotkania, uzupełniane kanałami komunikacji on-line, takimi jak e-maile i wspólne systemy zarządzania dokumentami.

3. WDRAŻANIE METODY WSPÓŁPRACY

Rozwój rynku cyfrowego został zrealizowany zgodnie z rozwiązaniem Living Lab, angażując przyszłych użytkowników w faze projektowania i rozwoju od samego początku.

Przyjęta metodyka LIDERZY przedstawia długotrwały proces złożonych bloków akcji:

L - Lokalizacja i identyfikacja uczestników — przeprowadzono analizę środowiska regionalnego i odpowiednich podmiotów.

E - Ustanowienie Living Lab PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) - utworzenie grupy doradczej ekspertów w celu obserwacji koncepcji projektu i treści.

A - Ocena znaczenia problemów regionalnych – realizowane w ramach kilku dwu- i wielostronnych spotkań zorganizowanych w celu zrozumienia potrzeb i motywacji zainteresowanych stron oraz przedstawienia koncepcji projektu społeczeństwu w odpowiednich wydarzeniach tematycznych.

D - Wdrożenie infrastruktury ICT – na podstawie sprawdzonej koncepcji rozpoczęto rozwój rynku cyfrowego.

E - Utworzenie lokalnej / regionalnej społeczności PPPP (PPP + Ludzie) – Poczwórna-spirala sieci innowacji, sprawująca patronat nad projektem pilotażowym, została oficjalnie przygotowana, a eksperci z zewnątrz zostali zaangażowani w projekt.

R - Przeprowadzenie projektów napędzanych przez Użytkownika / Otwartych Innowacji – Prototypy zostały przetestowane fizycznie przez użytkowników końcowych w celu zrozumienia poziomu intuicyjności i łatwości użytkowania oraz wskazania brakujących funkcjonalności, nawet na wczesnych etapach rozwoju. Plan komunikacji został poddany weryfikacji.

S - Podsumowanie i ocena wyników – W rezultacie zidentyfikowano kluczowe usprawnienia i problemy/niejasne elementy, które zostaną wdrożone w ostatniej fazie programowania, co czyni go produktem o podstawowej, minimalnej funkcjonalności. Gotowy na rozpoczęcie kampanii komunikacyjnej.
4. WYNIKI/REZULTATY PROJEKTU PILOTAŻOWEGO

W wyniku tych prac udało się stworzyć cyfrowy rynek produktów rolnych, gotowy do użycia w trybie "na żywo". Rynek jest środowiskiem prezentacji lokalnych rolników, a także ich produkcji oraz narzędziem umożliwiającym obywatelom i innym lokalnym konsumentom (takim jak hotele, restauracje i stołówki szkolne) kupowanie przetworzonych lub nieprzetworzonych produktów rolnych. To narzędzie ICT można opisać za pomocą następujących aspektów:

  • Prezentacja multimedialna lokalnych producentów i ich gospodarcze historie
  • Intuicyjne zarządzanie asortymentem produktów, warunkami dostawy i płatności
  • Zaawansowane narzędzia do wyszukiwania — w tym wyszukiwanie według kategorii, sprzedawca / producent lub odległość między użytkownikiem a sprzedawcą
  • Interaktywna mapa sprzedawców / producentów umożliwiająca filtrowanie według kategorii i innych cech
  • Łatwe przetwarzanie zakupionego towaru przez klienta końcowego
  • Narzędzia do opinii — recenzje, komentarze — w celu umożliwienia szybkiej identyfikacji produktów lub rolników, którzy nie spełniają wymagań jakościowych
  • Wprowadzono wysokie wymagania bezpieczeństwa / technicznego zaufania