Nadređena Kategorija: Participatory methods

Suradnićki (kolaborativni) poslovni model

OPIS

Suradnički poslovni model (SPM) je otvoreni inovacijski idejni projekt, razvijen od strane akademskog sektora s ciljem stvaranja mreže suradnje različitih dionika koja bi poslužila kao izvor inovacija za određeno pitanje vezano uz poslovni sektor. Fokus modela je maksimiziranje potencijala i kapaciteta inovacijskog ekosustava povezivanjem različitih dionika u procesu stvaranja ideja i donošenja odluka. Mreža služi kao kanal za povezivanje studenata i obrazovnog sektora s industrijom, javnim sektorom i civilnim društvom. U međusobnoj suradnji ta mreža dionika razvija poslovni model, uzajamno dodajući vrijednost modelu od svake uključene strane. Osnovni cilj tradicionalnih inovacijskih modela oslanja se na inovacijsku mrežu unutar tvrtke,koja je odgovorna za stvaranje strukture koja promiče inovacije ili suradnju s drugom tvrtkom. Ovaj model nadilazi tradicionalne značajke i fokusira se na suradnju s vanjskim mrežama kao izvorom inovacija. U tom smislu, ona transformira tradicionalnu strukturu bottom-up pristupa u donošenju odluka, u bottom-up upravljanje, dopuštajući inovativnim idejama ne samo da budu stvorene, nego da rastu i napreduju. Model ima tri razine suradnje, svaku s ciljem da se smanji jaz između uključenih skupina i da posluži kao otvoreno okruženje koje potiče kvalitetno rješavanje problema i stvaranje ideja. Zajedno, dionici pružaju inovativni poslovni model koji se temelji na raznolikosti i uzajamnoj suradnji svih korisnika vezanih uz određeni poslovni sektor[1]. SPM ima široku primjenu - od startup poduzeća do javnih i privatnih tvrtki. Suradnički poslovni model varira u broju sudionika, u rasponu od 50 do 500 uključenih osoba, i traje od 3 do 16 mjeseci do isporuke novih rezultata.

Specifične značajke zajedničkog poslovnog modelal:

 • Potiče unos od širokog raspona sudionika, koristeći mreže četverostrukih heliksa (javni, akademski, poslovni i civilini sektor) kao kanal za ulaz
 • Razvija izvedive poslovne modele i potencijalne ideje s praktičnim koracima za uspješan razvoj projekata temeljenih na inputu mreže suradnika koji uključuje i građane u donošenju odluka
 • Povećava uzajamno razumijevanje između uključenih strana i rješava međusobne zastoje tijekom faze provedbe, te osigurava okruženje za održivost rezultata
 • Dodaje vrijednost konačnom proizvodu ili usluzi uzimajući u obzir specifičnosti svih uključenih strana.

Suradnički poslovni model se primjenjuje u slučajevima:

 • Kada je izražena ili poželjna potreba za širenjem inovacijskog ekosustava
 • Specifičnih lokalnih ili regionalnih gospodarskih i razvojnih izazova koji zahtijevaju suradnju i složeni su po svojoj prirodi
 • Dominantnih trendova koji možda nisu prikladni za bilo koje dionike uključene u mrežu suradnje i moraju se proučavati iz različitih perspektiva
 • Industrijski poslovni modeli i donošenje odluka utječu na mnoge različite skupine
 • Kada civilno društvo pokaže interes za povećanjem formalne uključenosti
 • Kada postoji potreba za generiranjem inputa, razmjenom znanja i poticanjem inovativnog razmišljanja o stvarnim životnim problemima koji zahtijevaju angažiranje vanjske publike
 • Istraživanja dubinskih ključnih strateških izazova i mogućnosti koje bi mogle poboljšati i produbiti odnos i međusobnu ingerenciju nad ishodima unutar uključenih skupina.

Model se razvija tijekom tri faze:

Faza prije zajedničkog poslovnog modela - usredotočena je na razvoj i rad s zajedničkom upravljačkom grupom koja odlučuje o primarnom fokusu SPM platforme i upravlja logistikom tijekom sljedećeg faze. Zajedničku upravljačku skupinu čine predstavnici akademije, industrije i civilnog društva, koji odlučuju o specifičnom poslovnom modelu vezanom uz fokusirani poslovni sektor i glavnim značajkama inovacijske platforme - SPM. Tijekom ove faze, facilitator identificira preliminarni skup pitanja koja će se rješavati tijekom provedbe platforme, analizira zahtjeve, odlučuje ​​o korištenim alatima i tehnikama izgradnje zajednice, kao i o događajima koji uključuju krajnje korisnike te provodi analizu povratnih informacija. Faza traje do tri mjeseca i uključuje do 20 predstavnika uključenih skupina.

Faza provedbe kolaborativnog poslovnog modela - je glavna faza procesa u kojoj sve strane poduzimaju radnje u skladu s prethodno postavljenim planom. Sastoji se od radionica, događanja i sastanaka na kojima dionici surađuju na izradi poslovnog modela. Faza se razvija kroz pet koraka. Glavni cilj je procijeniti potrebe sudionika, intervjuirati interesne skupine, dati preporuke, identificirati specifične smjerove suradnje i dizajna modela, kao i generirati strategije provedbe. Kasnije uključeni dionici surađuju na provedbi identificiranih koraka i u završnoj fazi razvijaju integrirani poslovni model suradnje.

Faza post-suradničkog poslovnog modela - širenje i održivost – dokumentiraju se sva iskustva, prednosti i slabosti platforme, kao i izazovi i mogućnosti, te se pruža transnacionalna perspektiva isporučenih rješenja. Ova faza uključuje pripremu materijala, prezentaciju i druge oblike diseminacijskih aktivnosti koje će biti otvorene za javnost i dalje poticati sudjelovanje građana.

SAVJETI

Preporučuje se primijeniti model kada složenost problema pokazuje veliku vjerojatnost značajne promjene, kao i kada odražava nadolazeće trendove koji su dugoročne prirode. Stvaranje mreže suradnje akademskog sektora, predstavnika industrije, građana i lokalnih vlasti u početnoj fazi nadolazećeg trenda od vitalne je važnosti za sve zainteresirane strane (npr. infrastruktura za vlastite automobile - stopa prihvaćanja, projekcije, uključivanje građana, uvođenje novih politika itd.). Time se smanjuje razina nesigurnosti u glavnim područjima na mikro i makro razini.  
[1] Donji linkovi prikazuju primjere konkretnih faza modela, u procesu provedbe. Ovi događaji su organizirani pod akronimom 'Long Night of Participation', kao i 'Projekmarktplatz', oba održana na Sveučilištu primijenjenih znanosti u pokrajini Vorarlberg (AT).
 

KOME JE NAMIJENJEN ?

Sudionici suradničkog poslovnog modela su akademsko osoblje i studenti, partneri iz poslovnog sektora, te lokalne vlasti i civilno društvo.

Sveučilišno osoblje - upravlja procesom. Voditelj može biti jedna osoba ili tim koji upravlja suradničkim okruženjem, s ciljem da održi aktivnu participativnu mrežu među uključenim dionicima tijekom životnog vijeka SPM-a. 
Zadaci facilitatora uključuju planiranje, upravljanje procesima, upravljanje dijalogom, predsjedavanje događajima i sastancima, pomoć studentima i civilnom društvu u prevladavanju jaza između njih i industrijskog sektora, praćenje i procjenu rezultata SPM-a, nadzor nad cijelim procesom, širenje cjelokupnog procesa, služi kao kontaktna osoba za post-SPM fazu. 

Studenti - sveučilišno osoblje vodi studente kroz proces stvaranja poslovnog modela, odnosno razvoja ideje, tijekom redovnog tijeka određenog kolegija. Studenti su potencijalni osnivači startupova, a grupa studenata s najinovativnijom i najperspektivnijom poslovnom idejom uključena je u budući dizajn modela razvijenog u uskoj suradnji s industrijom i sveučilišnim osobljem, kao i s građanima. 

Predstavnici poslovnog sektora - sudjeluju u izradi zajedničkog poslovnog modela kao stručnjaci i grupa koja upravlja i ocjenjuje rad studenata. Predstavnici industrije su uključeni u fazu provedbe SPM-a na način da uzimaju u obzir osnovni model i surađuju s ostalim suradničkim skupinama u isporuci inovativnog SPM s dugoročnom perspektivom. Oni su članovi upravnog odbora koji odlučuje o procesu planiranja i radnjama koje su poduzete tijekom procesa provedbe.

Civilno društvo - U idealnom slučaju, građani koji sudjeluju u procesu zajedničkog poslovnog modeliranja su stvarni predstavnici stanovništva u cjelini. Skupina građana trebala bi predstavljati široku zajednicu, kao i specifične komunalne interese povezane s modelom. Idealno, skupina civilnog društva trebala bi osigurati raznolikost mišljenja i ideologija te uključiti sudionike koji su aktivno zainteresirani za specifična pitanja vezana uz poslovni sektor.

Lokalne vlasti - predstavnici lokalnih vlasti sudjeluju u pojedinim fazama SPM-a, šalju povratne informacije o izvedivosti rješenja u odnosu na postojeće politike te prikupljaju preporuke i uvide za unaprjeđenje politika i strategija.

SAVJETI

Kada uključi građane u suradnički dizajn, facilitator treba uključiti i različite predstavnike civilnog društva, a također i zadržati fokus na onima koji su aktivno zainteresirani za pitanja iz konkretnog slučaja: npr. članovi poslovne zajednice, udruge građana, mladi, starije osobe, osobe iz susjednih gradova ili regija itd. 
Pristupanje barem jednom predstavniku lokalnih vlasti, koji će sudjelovati na događaju svih dionika, ključni je dio zajedničkog oblikovanja modela, budući da isti pruža osnovu za buduće modeliranje politika koje će osigurati unaprjeđenje okruženja za određeno poslovno područje ili građansko uključivanje. 
 

RESOURSI

Realne procjene vremena i izdataka posebno su teške u ranim fazama SPM-a. Procjene ovise o očekivanjima složenosti i dugovječnosti poslovnog modela.  To uključujei naknade za sastavljanje panela i osoblja, troškove sastanaka, događaje i materijale koji se koriste, putovanja i smještaj, komunikaciju, izvještavanje i dokumentaciju, kao i diseminaciju rezultata.

SAVJET

Neizvjesnosti u proračunu nastaju kada se procjenjuje broj sastanaka, događaja ili radionica i broj dana u svakoj takvoj prigodi.
 

PRIPREMA PROCESA

FACILITATOR

Akcelerator suradničkog procesa stvara okruženje, olakšava sudjelovanje i sam proces, vodi i intervenira tijekom svih faza SPM-a, upravlja sukobima i neravnotežama između različitih skupina, te izgrađuje konsenzus koji osigurava temelj za integrativno donošenje odluka. Voditelj je glavni posrednik između uključenih skupina i pruža modele i tehnike za uravnoteženu uključenost dionika.

Zastupnici su jedan ili dva predstavnika istraživača ili nastavnog osoblja zaposlenog u akademskoj ustanovi, iskusni u procesima koji se temelje na sudjelovanju i konsenzusu. Njihova uključenost trebala bi biti neutralna i aktivna tijekom svih faza modela zapošljavanja. U specifičnim i identificiranim fazama SPM-a, zajedno s odabranim predstavnicima industrije, facilitator organizira zajedničku upravljačku skupinu koja je odgovorna za izradu konačnog integriranog poslovnog modela.

SVRHA

Rezultirajući model je platforma razvijena od strane sveučilišnog osoblja i pruža alat za povezivanje studenata, industrije i građana u stvaranju inovativnih rješenja za stvarne životne probleme u području određene teme vezane uz poslovni sektor.

VREMENSKI TIJEK I LOGISTIKA

Trajanje SPM-a ovisi o različitim čimbenicima, kao što su raspoloživost poslovnog i akademskog osoblja, sposobnosti uključenog osoblja, financijska sredstva, lokalno okruženje, dostupnost alata za postizanje cilja, te karakteristike političkog sustava. U tom smislu, realizacija modela može trajati do 16 mjeseci. Najkraći životni vijek modela je šest mjeseci.

Kao što je već spomenuto, SPM se sastoji od tri glavne faze, od kojih druga ima najveću složenost. 
One su:

Faza prije SPM-a odnosi se na pripremne korake u izgradnji temelja modela i traje optimalno do tri mjeseca

Druga faza je faza provedbe SPM-a, a njezino trajanje može potrajati do devet mjeseci.        

Faza post-SPM-a: predstavljanje SPM-a zajednici i daljnje aktivnosti istraživanja, promidžbe i širenja informacija. Faza traje do četiri mjeseca.

SAVJET

Broj ciklusa koji se ponavljaju tijekom druge faze implementacije ovisi o financijskim čimbenicima, ali još važnije - o složenosti problema/teme. Iako prva faza modela traje znatno manje vremena nego druga, provedba druge faze ovisi o razini kvalitete akcijskog plana predviđenog u prvoj fazi SPM-a.

PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Predstavnici sveučilišta i poslovnog sektora pružit će osnovnu dokumentaciju o strateškoj orijentaciji i najboljim praksama institucija koje predstavljaju. Također, sveučilišta i poslovni subjekti trebaju naglasiti interese svake uključene strane i osigurati pravodobno provođenje procesa, istraživanje i razvoj integriranog SPM-a. U tom smislu, facilitator treba razviti akcijski plan, dokument koji daje jasne upute i planirane korake unutar svake faze modela. 
U prvoj fazi, facilitator susreće studente i industrijske partnere u odvojenim sjednicama i piše kratki izvještaj o svakoj sesiji, pružajući okvir za buduće sesije i događaje, koji se uspoređuje s početnim akcijskim planom, te ga prilagođava u skladu s fiksnim i novim zahtjevima. Za svaku sesiju voditelj priprema potpisne liste i evaluacijske obrasce.
S druge strane, potporni i informativni materijali služe za produbljivanje interesa i znanja građana kako bi njihovo daljnje sudjelovanje u razvoju SPM-a moglo imati dugoročnu relevantnost. Treći popratni dokument odnosi se na prikupljene kritičke stavove i sugestije civilnog društva na predmetnom modelu. 

Taj se proces nastavlja kroz ostale faze SPM-a. Na kraju procesa, facilitator izrađuje završno izvješće, promotivne materijale, kao i publikacije koje podupiru rezultate SPM.

POZIV SUDIONICIMA

Facilitator je posrednik između uključenih skupina.  Osoba ili tim akademske ustanove koji upravljaju procesom imaju izravne kontakte sa studentima. 
Slično se odnosi i na komunikaciju s predstavnicima industrije i lokalnih vlasti, osim što kontakt između njih teče uglavnom putem telefona ili e-maila.
Kada se uključuje civilno društvo, proces podrazumijeva uvođenje dodatnih kanala kao što su društveni mediji, promotivni materijali i oglasi. Tada se proces uglavnom odvija putem digitalnih medijskih alata.

POSTAVLJANJE OKRUŽENJA

Sveučilište je odgovorno za uređenje okruženja koje se tiče za studenata i civilnog društva, koje će omogućiti da se aktivno uključe u razvoj poslovnog modela poslovnog partnera.

Proces kojim se osigurava ravnopravno sudjelovanje i uloge uključenih sudionika obuhvaća nekoliko aktivnosti. U početnoj fazi aktivnosti planiranja, facilitator organizira sastanke i zajedničke aktivnosti između dionika. Nadalje, facilitator pruža analizu sadržaja u kojem se navodi vrijeme, sadržaj i vrsta interakcije među sudionicima modela.

 

PROVEDBA PROCESA

Kao što je već spomenuto, SPM se sastoji od tri glavne faze, od kojih druga ima najveću složenost. SPM predfaza je faza pripreme suradničkog modela i traje optimalno do tri mjeseca. Druga faza - faza provedbe SPM-a ima najduže trajanje zbog složenosti upravljanja mrežama suradnje koje sudjeluju u dizajnu SPM-a. Na službenim događanjima skupine dionika sastaju se i su-dizajniraju model nakon temeljitih priprema koje su prethodile tim događajima. Ovisno o zadovoljavanju potreba svih uključenih dionika, kao i složenosti modela, ova faza može trajati tri ili devet mjeseci. U kasnijem stadiju, druga se faza ponavlja sve dok se ne postigne zadovoljavajuće rješenje i projektira SPM. Faza se odnosi na sljedeće pod-faze:

 1. Informativni sastanci studenata i sveučilišta - ova je faza dio prve faze SPM i nastavlja se do kraja prve faze faze provedbe SPM.
 2. Informativni događaj civilnog društva - Građani su uključeni u početnu fazu provedbe SPM-a u kojoj je fokus razina njihova znanja o određenoj temi. Pored toga, civilni sektor sudjeluje u završnoj fazi gdje su aktivno uključeni u zajednički proces donošenja odluka o razvoju poslovnog modela kao potpuno informirani i relevantni akteri.

  SAVJET

  Primjena gamifikacijskih tehnika pokazala je povećanje razine pažnje i uključenosti sudionika u sklopu događaja.
 3. Prvi poslovno-studentski sastanak - predstavnici poslovnog sektora pozdravljaju studente i akademsko osoblje u prostorijama tvrtke/institucije. Studenti prezentiraju svoj dizajn poslovnog modela i dobivaju dodatne praktične informacije o stručnom području. Tijekom prezentacije i brainstorminga, skupa sa zajedničkim odborom, kreira se prvi nacrt o zajedničkom poslovnom modelu – prethodni SPM test, koji će se dalje prezentirati javnosti kako bi se sadržaj obogatio prijedlozima građana, idejama, povratnim informacijama, kritikama i poželjnim uputama za daljnji napredak. Sastanak traje oko tri sata. 
 1. Sastanak svih dionika - na događaju/radionici u komunikacijski proces aktivno su uključeni svi dionici. Studenti najprije prezentiraju svoje modele o kojima građani, predstavnici poslovnog i sveučilišnog sektora vode raspravu u smislu mogućih poboljšanja. Voditelj utvrđuje datum događaja i lokaciju, priprema raspored, popis sudionika, organizira smještaj za sudionike izvan grada, osigurava materijale i pribor te promovira događaj. 
 2. Drugi poslovno-studentski sastanak - razvoj integriranog kolaborativnog poslovnog modela - završna faza ima za cilj zaokruživanje kolaborativnog poslovnog modela u integriranu cjelinu koja predstavlja rješenja koja su razvili svi dionici. Suradnička mreža studenata, akademika i predstavnika industrije ponovno se sastaje kako bi preispitala poslovni model, uključujući podatke dobivene na prethodnoj sjednici i suradnju s građanima. Voditelj i upravni odbor finaliziraju svoje ideje i izglađuju poslovni model koji uključuje podatke prikupljene na prethodnim događajima i sastancima.

Faza post-SPM uključuje predstavljanje SPM-a zajednici i aktivnosti diseminacije. U ovoj fazi voditelj priprema dokumentaciju i prezentira ishode SPM-a, a u kasnijim koracima predstavlja model zajednici i poduzima korake za daljnje promicanje i širenje.

SAVJET

U idealnom slučaju, facilitator pruža dokument i znanstvene publikacije koje mogu potaknuti daljnje vrednovanje i poboljšanje SPM.
 

DOKUMENTIRANJE I RAZMJENA REZULTATA

Rezultati su dokumentirani u svakoj fazi modela. U završnoj fazi ovi rezultati predstavljaju pisanu integriranu verziju konačnog modela. Aktivnosti i detaljan formalni okvir SPM-a dio su izvješća koje služi kao obrazac za druge regionalne i međunarodne suradnje poslovnog i akademskog sektora s uključivanjem krajnjih korisnika u kreiranje modela. Izvješće također razmatra transnacionalne dimenzije doprinosa SPM-a i služi kao sredstvo za socijalno uključivanje u poslovno modeliranje te za daljnja poboljšanja suradničkog sudjelovanja. 
Voditelj distribuira rezultate putem različitih događanja, konferencija, regionalnih i međunarodnih sesija umrežavanja. Isto tako, promotivne aktivnosti se šire preko digitalnih kanala.

SAVJET

Konačna prezentacija treba biti objavljena i odvijati se na lako dostupnom mjestu na koje bi svi dionici mogli doći. Verbalna prezentacija sa slajdovima je prihvatljiv format, ali idealno bi bilo da facilitator provodi različite tehnike pripovijedanja i gamifikacije, tako da se interes zajednice za SPM maksimalno intenzivira.
 

LITERATURA I IZVORI

Bruneel, Johan, Pablo d’Este, and Ammon Salter. "Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration." Research policy 39, no. 7 (2010): 858-868.

Davey, T., T. Baaken, M. Deery, and V. Galán-Muros. "Good practice case studies in university-business cooperation." Part of the DG Education and Culture Study on the Cooperation between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in Europe (30).

Edmondson, Gail, Lori Valigra, Michael Kenward, Richard L. Hudson, and Haydn Belfield. "Making industry-university partnerships work: Lessons from successful collaborations." Science Business Innovation Board AISBL (2012): 1-52.

Elliott, Janice, Sara Heesterbeek, Carolyn J. Lukensmeyer, and Nikki Slocum. "Participatory Methods Toolkit: A practitioner’s manual." King Baudouin Foundation and the Flemish Institute for Science and Technology Assessment (viWTA) (2005)

Eppler, Martin J., Friederike Hoffmann, and Sabrina Bresciani. "New business models through collaborative idea generation." International Journal of Innovation Management 15, no. 06 (2011): 1323-1341.

Hall, S., S. Shepherd, and Z. Wadud. "The Innovation Interface: Business model innovation for electric vehicle futures." (2017).

Lee, Yong S. "‘Technology transfer’and the research university: a search for the boundaries of university-industry collaboration." Research policy 25, no. 6 (1996): 843-863.

Long, Wanqiu. "How innovation intermediaries between university and business promote students' start-up in Beijing: policy and practice." (2014).

Mayoux, Linda. "Participatory methods." Retrieved June 26 (2001): 2003.Soares, Louis. "The Power of the Education-Industry Partnership–Fostering Innovation in Collaboration Between Community Colleges and Businesses." Washington: Center for American Progress (2010).

Siegel, Donald S., David A. Waldman, Leanne E. Atwater, and Albert N. Link. "Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration." The Journal of High Technology Management Research 14, no. 1 (2003): 111-133.

Schumacher, Jens, and Karin Feurstein. "Living Labs-the user as co-creator." In Technology Management Conference (ICE), 2007 IEEE International, pp. 1-6. IEEE, 2007.

 

SHOWCASE Collaborative Business Model

Collaborative Business Model Design for E-Mobility