SUSTAVI

background user inno toolbox hr

Sustavi za korištenje postojećih ICT alata u cilju angažiranja dionika na interakciju PRIJE, ZA VRIJEME i NAKON događaja.


DEFINIRANJE PROBLEMA I CILJEVA
Definiranje izazova i ciljeva procesa ključno je za uspjeh suradnje s krajnjim korisnicima. Nakon prve interakcije s ciljnim grupama moguća je revizija problema ili ciljeva, kako bi postali jasniji.

IZGRADNJA ODNOSA
Izgradnja odnosa predstavlja prvi korak koji se preispituje u svim narednim etapama ovog kontinuiranog procesa. Predstavlja kombinaciju ICT alata i koraka koji se trebaju poduzeti kako bi se dosegla s ciljna skupina i započela interakcija.


POZIVI
Opisuje splet ICT alata za dijeljenje i prijavu na vaš interaktivni događaj.


POČETAK INTERAKCIJE
Angažirajte dionike prije samog događaja  na način  im omogućite pružanje potrebnih inputa koji će dovesti do planiranog događaja.

DOKUMENTACIJA
Različiti načini pripreme i vođenja dokumentacije vezane uz interaktivni događaj uz korištenje postojeće tehnologije i ICT alata.


SUDJELOVANJE NA DALJINU
Koraci koje je potrebno poduzeti prije, za vrijeme i nakon događaja, kako bi se isti prilagodio publici koja nije fizički prisutna.


PRAĆENJE
Alati i kontrolna lista za komunikaciju sa sudionicima nakon događaja.


KONTINUIRANA INTERAKCIJA
Sustav upravljanja daljnjim interakcijama sa sudionicima događaja na osnovi razine njihove angažiranosti.