SYSTÉMY

background user inno toolbox sk

SYSTÉMY na používanie existujúcich IKT nástrojov s cieľom zapojiť zainteresované strany PRED, POČAS a PO udalostiach.


DEFINÁCIA PROBLÉMU A CIEĽOV
Definovanie výzvy a cieľov procesu je rozhodujúce pre úspech spolupráce s koncovými používateľmi. Po diskusii s cieľovou skupinou je možné stanovený problém a ciele v prípade potreby upraviť podľa požiadaviek.

BUDOVANIE VZŤAHOV
Budovanie vzťahov je prvým a opakovaným krokom v tomto prebiehajúcom procese. Predstavuje kombináciu IKT nástrojov a jednotlivých krokov potrebných k začatiu a priebehu interakcie s cieľovou skupinou.


POZVÁNKY
Popis kombinácií IKT nástrojov určených na zdieľanie a prihlasovanie sa na Vaše interaktívne podujatia.


SPUSTENIE INTERAKCIÍ
Zapojte zainteresované strany pred podujatím tým, že s nimi budete spolupracovať a poskytnite im príležitosť odovzdať Vám vstupné informácie, relevantné pre pripravované podujatie.

DOKUMENTÁCIA
Rôzne spôsoby prípravy a vypracovania dokumentácie na podujatí s využitím existujúcich technológií a IKT nástrojov.


VZDIALENÉ PUBLIKUM
Kroky, ktoré je potrebné vykonať pred, počas a po skončení, pre vzdialené publikum.


NÁSLEDNÉ KROKY
Nástroje a kontrolný zoznam pre opätovné kontaktovanie účastníkov udalosti.


POKRAČUJÚCE INTERAKCIE
Systém pre zdokonaľovanie dlhodobej interakcie účastníkov z podujatia na základe úrovne angažovanosti.