Nadrzędna kategoria: Participatory methods

Vision Factory

OPIS

Vision Factory stanowi połączenie World Café dla przyszłego rozwoju złożonych tematów, np. rozwoju obszarów miejskich lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zaczyna się od kilku spotkań typu World Café dotyczących konkretnych grup, aby uwzględnić ich specyficzne wymagania i opinie związane z tematem będącym przedmiotem zainteresowania. Grupy docelowe to np. określone grupy ludności mieszkające w mieście (seniorzy, migranci, dzieci...) lub działy firmy. W oparciu o wyniki spotkań World Café definiowane są pytania przewodnie dla „głównego wydarzenia” (Vision Factory.

Przedstawiciele wszystkich grup docelowych są zapraszani na to wydarzenie w celu przeprowadzenia dyskusji na rozważany temat z uwzględnieniem szczególnych wymagań.

Rezultatem jest wizja przyszłości dla danego tematu w dłuższej perspektywie czasowej (5-20 lat).

 

DLA KOGO ?

Po zdefiniowaniu celu należy określić grupy docelowe. W tym kontekście należy również zdecydować o maksymalnej liczbie uczestników, zarówno w odniesieniu do wydarzeń dotyczących konkretnej grupy docelowej, jak i do wydarzenia głównego. To pierwsza powinna obejmować 10-20 uczestników, to drugie do 100. Przy realizacji wydarzeń dla konkretnych grup docelowych należy uwzględnić odpowiednie cechy charakterystyczne grup (np. większe rozmiary czcionek i łatwe do zrozumienia wyjaśnienia dla seniorów, język angielski dla migrantów mających problemy z językiem narodowym...).

Rozważ różne kanały komunikacji wykorzystywane do zaproszenia grup docelowych (np. zaproszenia listowne dla seniorów, media społecznościowe dla dzieci...). Należy pamiętać, że w głównym wydarzeniu może wystąpić możliwość konfliktu pomiędzy różnymi grupami docelowymi.

 

ZASOBY

Patrz „Potrzebne zasoby” dla metody World Café.

Ponieważ liczba uczestników wydarzeń dotyczących konkretnej grupy docelowej jest niewielka, potrzebny jest tylko jeden lub dwa stoły dyskusyjne oraz odpowiednie zasoby.

 

PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA

MODERATOR

Moderatorem powinien być dział lub organizacja posiadająca wiedzę i doświadczenie w organizowaniu i moderowaniu warsztatów, zajmowaniu się różnymi grupami docelowymi oraz analizowaniu/interpretowaniu wyników World Café. Odpowiednimi uczestnikami takich wydarzeń są badacze nauk społecznych. Moderacja wydarzenia ma kluczowe znaczenie. Zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego moderatora (jako gospodarza kawiarni) w zakresie ogólnej moderacji wydarzenia (World Café + Vision Factory).

CEL

Zwróć wcześniej uwagę na powód zorganizowania Vision Factory. Na tej podstawie możesz zdecydować, które grupy docelowe są odpowiednie oraz jakie parametry są ważne dla osiągnięcia pożądanego rezultatu danej metody. Bardzo ważne jest znalezienie i określenie zakresu tematów lub pytań, które mają znaczenie dla zidentyfikowanych grup docelowych. Rozmowy w Vision Factory dotyczą zarówno odkrywania, jak i zgłębiania ważnych tematów/pytań. Zazwyczaj istnieje konieczność zajęcia się złożonym tematem. W takim przypadku można podzielić go na podtematy. Do każdego podtematu przypisuje się jeden stół dyskusyjny podczas głównego wydarzenia. Należy również zdefiniować wyniki, jakich oczekujesz po zastosowaniu danej metody. Ma to wpływ na określenie pytań przewodnich dla wydarzeń dotyczących konkretnych grup docelowych.

HARMONOGRAM I LOGISTYKA

W odniesieniu do harmonogramu należy zaplanować 3-6 miesięcy na wdrożenie danej metody. W tym czasie należy przeprowadzić charakterystyczne dla danej grupy docelowej wydarzenia World Café i Vision Factory. W celu zorganizowania jednego wydarzenia prosimy o zapoznanie się z metodą World Café w zakresie harmonogramu i logistyki. Różnica między Vision Factory a pojedynczym spotkaniem typu World Café to jej dłuższy czas trwania (4-6 godzin). W zależności od grupy docelowej i organizatora, wydarzenie Vision Factory powinno być zaplanowane na sobotę lub niedzielę.

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zapewnienie pewnego rodzaju wskazówek/scenariusza dla moderatora (moderatorów) i gospodarzy stołów. Pomocne będą również szablony do dokumentowania dyskusji. Zdefiniuj pytania przewodnie dla uczestników, aby wesprzeć logiczny postęp dokonywanych odkryć podczas kilku etapów dyskursu. Dobrze zdefiniowane pytania skupiają uwagę uczestników na tym, co naprawdę ma znaczenie. Zaleca się stosowanie pytań otwartych. Dobre pytania powinny raczej zachęcać do zapytań i odkryć niż do promowania i przewagi. Nie muszą sugerować natychmiastowych działań lub rozwiązywania problemów. Pytanie jest dobre, jeśli w dalszym ciągu odkrywa nowe pomysły i spostrzeżenia. Silne pytanie jest proste, jasne i prowokuje do myślenia, skupia się na dociekaniu, uwidacznia podświadome założenia, otwiera nowe możliwości.

ZAPROSZENIE UCZESTNIKÓW

Należy sformułować zaproszenie uczestników na wydarzenia. Nazwij swoje wydarzenie Vision Factory w sposób odpowiedni do jego celu. Przedstaw potencjalnym uczestnikom krótkie podsumowanie dotyczące przyczyny realizacji danego wydarzenia, celu (celów) i powodów, dla których powinni wziąć udział, a następnie podaj datę i miejsce. W razie potrzeby należy dostosować tekst zaproszenia do różnych grup docelowych. Zaproszenie należy wysłać na 4-6 tygodni przed danym wydarzeniem. Przypomnienie dla zarejestrowanych uczestników należy rozesłać na tydzień przed danym wydarzeniem. Skorzystaj z odpowiednich kanałów dla zaproszeń (np. media społecznościowe, zaproszenia listowe, zaproszenia e-mailowe). Również organizacja, która zainicjowała Vision Factory (np. miasto, firma...) powinna wystosować zaproszenia. Mogą się one różnić w zależności od organizacji, która faktycznie prowadzi warsztaty (np. usługodawca).

USTALENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Patrz „Stwórz środowisko” dla metody World Café. Ponieważ liczba uczestników wydarzeń dotyczących konkretnej grupy docelowej jest niewielka, potrzebny jest tylko jeden lub dwa stoły dyskusyjne oraz odpowiednie zasoby.

 

REALIZACJA WYDARZENIA

Aby uzyskać informacje dotyczące realizacji wydarzenia World Café dla grupy docelowej, zapoznaj się z częścią „Realizacja” metody World Café.

W przeciwieństwie do metody World Cafe, uczestnicy głównego wydarzenia mogli wybrać główny (pod-) temat ich interesujący podczas zgłaszania chęci udziału. Na początku głównego wydarzenia uczestnicy są przydzielani do stołów dyskusyjnych z wybranym tematem. Uczestnicy nie zmieniają tematu stołu, ale pozostają przy „swoim” temacie przez cały czas trwania wydarzenia. Pytania przewodnie wynikające ze spotkań World Café specyficznych dla danej grupy docelowej (związane z konkretnym tematem stołu) są przedstawiane na kartach umieszczonych przy stołach. Każdy stół posiada współmoderatora zapewnionego przez organizatora (brak gospodarza wybieranego przez uczestników).

Vision Factory rozpoczyna się od powitania przez organizatora i wprowadzenia uczestników przez moderatora.

W pierwszym etapie (ok. 30 minut), przy każdym stole omawiane są wymagania dotyczące tematu. Celem jest przygotowanie plakatu z pogrupowanymi wymaganiami i wyzwaniami związanymi z tematem omawianym przy danym stole. Jest to punkt wyjścia i podstawa rozwoju wizji. Uczestnicy omawiają oraz zapisują wymagania i wyzwania. Współmoderator danego stołu wyjaśnia zadanie, moderuje dyskusję i grupuje zapisane uwagi.

IW drugim etapie (ok. 1 godz.) uczestnicy wyruszają w podróż w przyszłość. Uruchamiają własną wyobraźnię oraz omawiają i zapisują konkretne pomysły dotyczące idealnego stanu w danym temacie. Uzyskana wizja przyszłości zostanie zilustrowana przykładami. Uczestnicy powinni uzgodnić 3 do maksymalnie 5 kluczowych komunikatów (najważniejsze elementy wizji). Te najważniejsze elementy wizji stanowią podsumowanie pomysłów i są ich tematami przewodnimi. W razie potrzeby uczestnicy mogą używać klejonych kropek w celu ustalania priorytetów.

W następnym etapie (ok. 1 godz.) wizje są konkretyzowane i wizualizowane przez uczestników. Uczestnicy przenoszą najważniejsze elementy wizji na plakat danego stołu. Uczestnicy omawiają sposób przeniesienia najważniejszych elementów wizji na plakat danego stołu. Omawiają oni sposób, w jaki można te wizje osiągnąć. Następnie uczestnicy dokonują wyboru pod kątem dalszego omówienia, w odniesieniu do najważniejszych punktów i działań. Korzystając z plakatu danego stołu powinni wyjaśnić obszary, w obrębie których chcą coś przedstawić. Następnie uczestnicy powinni podzielić się na (dwie / trzy) grupy. Każda grupa podejmuje się określonego zadania wizualizacji (poprzez rękodzieło, rysunki...). Następnie przygotowują wyniki do prezentacji plenarnej i dyskusji oraz wybierają uczestnika do tego zadania. W efekcie powstaje duży plakat danego stołu / kolaż z najważniejszymi elementami wizji, na których można zapoznać się z najważniejszymi punktami i działaniami dla danego tematu, w odniesieniu do potrzeb / życzeń, których realizacja również tutaj następuje. Opcjonalnie również powiązania między tymi działaniami, punkty konfliktu i pierwsze zalecenia dotyczące działania (w odniesieniu do retrospekcji, tj. w oparciu o pożądany stan w przyszłości, przemyślenia na temat sposobów i instrumentów, które mogłyby tam prowadzić).

Następnie, podczas dłuższej przerwy (ok. 1 godziny), uczestnicy mogą odwiedzić inne stoły tematyczne, przyjrzeć się ugrupowanym pomysłom i najważniejszym punktom wizji oraz pozostawić komentarze w postaci kartek samoprzylepnych.

Po przerwie odbywa się prezentacja plenarna i dyskusja nad wynikami opracowanymi przez dane stoły (ok. 2 godziny). Dyskusja obejmuje identyfikację cech szczególnych, elementów pokrywających się i potencjału synergii oraz potencjalnych punktów konfliktu. Ponadto należy zebrać dalsze sugestie, obawy i uwagi krytyczne. Uczestnicy powinni się również wypowiedzieć na temat sposobu, w jaki mogliby przyczynić się do osiągnięcia najważniejszych elementów wizji.

Na zakończenie wydarzenia moderator informuje uczestników na temat tego, co się stanie z wynikami i jak będzie wyglądał dalszy przebieg projektu.

 

DOKUMENTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW

 Dla każdego wydarzenia: Dokumentowanie odbywa się poprzez wykonanie zdjęć wszystkich rysunków i zapisków na obrusach do pisania oraz informacji umieszczonych na flipchartach. Uczestnicy mogą umieszczać na czarnej tablicy, ścianie itp., przy każdym stole duże kartki samoprzylepne z pojedynczym spostrzeżeniem na każdej. Gospodarze stołów mogą grupować spostrzeżenia z kartek samoprzylepnych swoich stołów w „grupy podobieństwa”, tak aby powiązane pomysły były widoczne. Możliwe jest również umieszczenie przy każdym stole osoby, która zapisuje historię dyskusji i wyniki.

Ponieważ liczba uczestników wydarzeń dotyczących konkretnej grupy docelowej jest niewielka, potrzebny jest tylko jeden lub dwa stoły dyskusyjne. Rozmowy grupowe odbywające się podczas głównego wydarzenia mogą być również zapisywane przez osobę zajmującą się rejestrowaniem grafik, która umieszcza pomysły na flipchartach lub plakatach ściennych przedstawiających tekst i grafikę w celu zilustrowania wzorów rozmowy.

 

LITERATURA I ŹRÓDŁA

Metoda ta została opracowana w kontekście projektu niemieckiego i była stosowana tylko raz (dla tego projektu w 2015 r.). Żadna inna literatura, wytyczne ani podręczniki nie są publicznie dostępne.

 

PRZYKŁAD WDROŻENIA: Vision Factory

Multidyscyplinarne Centrum Nauki, VAS COUNTY