Rodičovská kategória: Participatory methods

Obrazová továreň

POPIS

Obrazová továreň je kombináciou Svetovej kaviarne na ďalší rozvoj komplexných tém, napr. rozvoj mesta alebo reštrukturalizácia spoločností. Začína sa niekoľkými Svetovými kaviarňami venovaných špecifickým cieľovým skupinám, s cieľom vziať do úvahy ich špecifické požiadavky a názory vzťahujúce sa na tému záujmu. Cieľovými skupinami sú napríklad špecifické skupiny populácie žijúce v meste (seniori, migranti, deti...) alebo oddelenia spoločnosti. Na základe výsledkov týchto svetových kaviarní sa definujú vodiace otázky pre hlavné podujatie (Obrazová továreň).

V rámci toho podujatia sú prizvaní účastníci zo všetkých cieľových skupín, aby diskutovali o témach s ohľadom na špecifické požiadavky.

Výsledkom je vízia budúcnosti pre danú tému s dlhým časovým horizontom (5-20 rokov).

 

PRE KOHO ?

Po stanovení zámerou sa definujú cieľové skupiny. V tomto kontexte je potrebné rozhodnúť o maximálnom množstve účastníkov pre podujatia so špecifickými cieľovými skupinami a pre hlavné podujatie. Tie by mali mať 10-20 účastníkov, hlavné podujatie do 100 účastníkov. Implementácia podujatí určených pre špecifické cieľové skupiny by mala zohľadňovať zodpovedajúce charakteristiky skupín (napr. veľkosť písma, jednoduché vysvetlenia pre seniorov, anglický jazyk pre migrantov, ktorí majú problém s národným jazykom...).

Zvážte rôzne komunikačné kanály pri pozývaní cieľových skupín (napr. listové pozvánky pre seniorov, sociálne médiá pre deti...). Berte do úvahy, že medzi rôznymi cieľovými skupinami môže byť počas hlavného podujatia potenciál pre konflikt.

 

ZDROJE

Pozri „ Potrebné zdroje“ pre metódu Svetová kaviareň.

Keďže počet účastníkov podujatí zameraných na cieľové skupiny je nízky, sú potrebné len 1-2 diskusné stoly a zodpovedajúce zdroje.

 

PRÍPRAVA PODUJATIA

FACILITATOR

Facilitátorom by malo byť oddelenie alebo organizácia, ktorá má know-how a skúsenosti s organizovaním a moderovaním workshopov, jednaním s rôznymi cieľovými skupinami a analyzovaním/interpretovaním výsledkov Svetovej kaviarne. Pre takéto podujatia sú veľmi vhodní sociálni vedci. Moderovanie takéhoto podujatia je kľúčové. Odporúča sa najať si profesionálneho moderátora (ako hostiteľa) s moderovaním podujatí (Svetové kaviarne+Obrazová továreň).

ZÁMER

Venujte skorú pozornosť dôvodu organizovania Obrazovej továrni. Na základe toho môžete rozhodnúť, aké cieľové skupiny sú relevantné a aké parametre sú dôležité na dosiahnutie žiadaného výsledku metódy. Je veľmi dôležité nájsť a ohraničiť témy alebo otázky, ktoré sa vzťahujú na identifikované cieľové skupiny. Konverzácie obrazovej továrne sú o objavovaní a skúmaní silných tém/otázok. Obyčajne je potrebné sa zaoberať komplexnou témou. Preto je možné rozdeliť ju na podtémy. Každej podtéme priradíte jeden diskusný stôl na hlavnom podujatí. Definujte tiež, aké výsledky z danej metódy očakávate. To má vplyv na definovanie vodiacich otázok pri podujatiach zameraných na cieľové skupiny.

ČASOVÝ PLÁN A LOGISTIKA

Čo sa týka časového plánu, na implementáciu metódy by ste mali rátať s 3-6 mesiacmi. Počas tohto obdobia musia byť uskutočnené špecifické Svetové kaviarne a Obrazová kaviareň. Na organizáciu jednotlivého podujatia sa obráťte na metódu Svetová kaviareň  a tam na časový plán a logistiku. Rozdiel medzi Obrazovou továrňou a jednotlivými Svetovými kaviarňami je dlhšie trvanie (4-6 hodín). V závislosti od cieľových skupín a organizátora by mala byť Obrazová továreň plánovaná na sobotu alebo nedeľu.

PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA

Pre moderátora/ov a stolových hostiteľov poskytnite návody/scenáre. Nápomocné su aj podklady pre dokumentovanie diskusií. Pre účastníkov definujte vodiace otázky, aby sa podporil logický progres objavovanie počas niekoľkých diskusných kôl. Dobre definované otázky sústredia pozornosť účastníkov na to, čo je skutočne dôležité. Odporúčajú sa otvorené otázky. Dobré otázky by mali vyzývať na zisťovanie a objavovanie viac ako na obhajobu a prednosti. Nepotrebujú naznačovať okamžité akčné kroky alebo riešenia problémov. Otázka je dobrou otázkou, ak pokračuje vo vytváraní nových myšlienok a náhľadov. Silná otázka je jednoduchá, jasná a ktorá núti zamýšľať sa, zameriava sa na zisťovanie, vynára podvedomé predpoklady, otvára nové možnosti.

POZVANIE ÚČASTNÍKOV

Musia byť sformulované pozvánky na udalosť. Pomenujte Obrazovú továreň tak, aby zodpovedala jej účelu. Poskytnite potenciálnym účastníkom krátke zhrnutie dôvodu konania podujatia, cieľov a prečo by sa mali zúčastniť, pridajte dátum a miesto podujatia. Ak je to potrebné, prispôsobte text pozvánky rôznym cieľovým skupinám. Pozvánka by mala byť rozoslaná 4-6 týždňov pred konaním udalosti. Pripomienka registrovaným účastníkom by mala byť distribuovaná týždeň pred podujatím. Na pozvanie použite vhodné kanály (napr. sociálne médiá, listové pozvánky, emailové pozvánky). Organizácia, ktorá iniciovala Obrazovú továreň by mala byť tiež pozvaná (napr. samospráva, firma...). Môže sa totiž líšiť od organizácie, ktorá vedie workshop (napr. poskytovateľ služby).

NASTAVENIE PROSTREDIA

Pozri „Vytvorte prostredie“ pre metóde Svetová kaviareň. Keďže počet účastníkov podujatí zameraných na cieľové skupiny je nízky, sú potrebné len 1-2 diskusné stoly a zodpovedajúce zdroje.

 

IMPLEMENTÁCIA PODUJATIA

Pre realizáciu Svetových kaviarní zameraných na špecifické cieľové skupiny pozri časť „Realizácia“ pre metóde Svetová kaviareň.

Naproti metóde Svetová kaviareň, si účastníci hlavného podujatia môžu vybrať ich hlavnú (pod-) tému záujmu pri registrácii. Na začiatku hlavného podujatia sú účastníci rozmiestnení k diskusným stolom s vybranou tematikou. Účastníci nemenia tému stola, ale zostávajú pri svojej téme počas celého podujatia. Vodiace otázky, ktoré vyplynuli zo špecifických Svetových kaviarní zameraných na cieľové skupiny sú napísané na kartičkách na stoloch (vzťahujúce sa na špecifickú tému stola). Každý stôl m moderátora, ktorého zabezpečí organizátor (nie je to nikto z účastníkov). Obrazová továreň sa začína uvítaním od organizátora a predstavením moderátora účastníkom).

Obrazová továreň sa začína uvítaním od organizátora a predstavením moderátora účastníkom.

V prvom kole ( cca 30 min ) sa pri každom stole diskutujú požiadavky témy. Cieľom je vytvoriť plagát s požiadavkami a výzvami vzťahujúcimi sa k téme stola. Toto je začiatočný bod a základ pre vývoj vízie. Účastníci diskutujú a zapisujú požiadavky a výzvy. Moderátor stola vysvetľuje tému, moderuje debatu a zhromažďuje napísané vstupy do klastrov.

V druhom kole (cca 1 hodina), účastníci cestujú do budúcnosti. Diskutujú a zapisujú predstavy a konkrétne nápady o ideálnom stave v danej téme. Dosiahnutý stav v budúcnosti sa ilustruje na príkladoch. Účastníci by sa mali zhnodnúť na 3, maximálne 5 kľúčových posolstvách (základoch vízie). Tieto základy vízie sumarizujú myšlienky a stoja nad nimi ako vodiace témy. Ak je to potrebné, účastníci môžu použiť lepiace bodky na prioritizáciu.

Účastníci potom spravia výber na ďalšie spracovanie, vzhľadom na najdôležitejšie body a činnosti. Na plagáte by mali by vyjasniť oblasti, kde chcú niečo vizualizovať. Potom sa účastníci rozdelia do skupín (dvoch/troch). Každá skupina sa zameriava na špecifickú úlohu vizualizácie (použitím kresieb a pod. ). Potom pripravia výsledky na hromadnú prezentáciu a diskusiu a vyberú účastníkov, ktorí budú prezentovať. Výsledkom je veľký plagát/koláž so základmi vízie, na ktorých sa nachádzajú najdôležitejšie body a činnosti k danej téme, tiež s odkazom na to, aké potreby/želania sú uspokojené. Je možné zobraziť tu aj prepojenia medzi týmito činnosťami, miesta konfliktu a prvé odporúčania k činnosti (v zmysle spätného premietania, t.j. na základe požadovaných budúcich podmienok, myslieť na spôsoby a nástroje, ktoré k nim môžu viesť).

Následne, počas väčšej prestávky (cca 1 hodina), môžu účastníci navštíviť susedné stoly s inými témami, pozrieť sa na zoskupené nápady a základy vízie a nechať svoje komentáre prostredníctvom lepiacich papierikov.

Po prestávke sa uskutoční hromadná prezentácia a diskusia výsledkov jednotlivých stolov  (cca 2 hodiny). Diskusia zahŕňa identifikáciu špeciálnych čŕt, spoločných oblastí a synergického potenciálu a tiež potenciálnych bodov konfliktu. Okrem toho sa môžu zozbierať ďalšie návrhy, záujmy, kritické pohľady. Účastníci by tak isto mali okomentovať to, ako by mohli prispieť k dosiahnutiu základov vízie.

Na konci podujatia, moderátor poskytne pohľad na to, čo sa bude ďalej diať s výsledkami a ako bude vyzerať ďalší priebeh projektu.

 

DOKUMENTÁCIA A ZDIEĽANIE VÝSLEDKOV

Pre každé podujatie: Dokumentácia prostredníctvom fotografií všetkých náčrtov, nápisov na popisovateľných obrusoch a nálepiek na flipchartoch. Účastníci môžu umiestniť veľké plagáty s jednotlivým pohľadom na tabuľu, stenu a pod. pri každom stole. Hostitelia stolov môžu zoskupiť pohľady zo záznamov na ich stoloch do spriaznených klastrov, tak aby boli príbuzné nápady viditeľné. Ďalšia možnosť: umiestniť ku každému stolu osobu, ktorý zaznačí históriu diskusie a výsledky do dokumentu.

Keďže počet účastníkov podujatí zameraných na cieľové skupiny je nízky, postačia 1-2 diskusné stoly. Skupinové konverzácie počas hlavného podujatia tiež môžu byť zachytené grafickým zapisovateľom, ktorý kreslí nápady na flipchart alebo stenu vyzdvihujú text alebo grafiku na ilustráciu vzorov konverzácie.

 

LITERATÚRA A ZDROJE

Táto metóda bola vyvinutá v kontexte Nemeckého projektu a bola použitá len raz (pre tento projekt v roku 2015). Verejne nie je dostupná žiadna ďalšia literatúra, návody alebo manuály.

 

SHOWCASE Vision Factory

Multidisciplinary Science Center, VAS COUNTY