Rodičovská kategória: Participatory methods

Participatívny rozpočet

POPIS

Participatívne rozpočtovanie (PR) je proces demokratického rokovania a rozhodovania a typ participatívnej demokracie, v ktorej sa obyčajní ľudia rozhodujú, ako prideliť časť rozpočtu obce alebo verejného rozpočtu. Umožňuje daňovým poplatníkom spolupracovať s vládou na rozhodovaní o rozpočte, ktorý ovplyvní ich život.

Jedným z najdôležitejších referencií na túto metódu je príklad Porto Alegre (Smith a Fletcher, 2016). Ďalším, ktorý zahŕňa aj prvky e-demokracie a územného rozdelenia, je francúzske PRs (Participatívne rozpočtovanie). Prvý zdokumentovaný experiment PR bol vykonaný v Brazílii v meste Porto Alegre v roku 1989 a okamžite sa stal osvedčeným postupom pre všetkých. Po experimente Porto Alegre sa tento typ demokratických deliberatívnych systémov realizoval v mnohých ďalších mestských a osídlených oblastiach sveta. Vo všeobecnosti sa PR používa prevažne v malom geopolitickom rozsahu, pričom sa zameriava najmä na miestne samosprávy a stredné / veľké mestá, ale nikdy nie celý štát. Dôvody vysvetľuje napr. Pateman (2014), ktorý zdôrazňuje skutočnosť, že práca v malých jednotkách, posilňuje spoluprácu a rovnosť, čo v dôsledku toho prináša efektívnosť a väčšiu popularitu v miestnej komunite. Z tohto dôvodu je jednou z výziev uplatňovať túto metódu vo väčších mestách.

 • Táto metóda sa používa na zlepšenie zapojenia občanov do riadenia verejných zdrojov spoločným rozhodnutím, stimulujúci diskusie o výdavkoch mesta, a to aj v prípade, že ide len o podmnožinu celého rozpočtu.
 • Táto metóda je vhodná na posilnenie spolupráce a rovnosti, čo v dôsledku toho prináša efektívnosť a väčšiu popularitu v rámci miestnej komunity, podporujúcu prerozdelenie dostupných zdrojov a dosiahnutie konsenzu medzi administratívou a občanmi, a zároveň pomáha predísť jednostrannému rozhodovaniu verejnej správy o využívaní rozpočtových prostriedkov pre určité priority alebo geografické oblasti.
 • Stimuluje kolektívne rokovania zapojením občanov, aby sa zišli a zúčastňovali sa na pravidelných a rozsiahlych verejných rokovaniach, a to nad rámec zvyku poredkladať verejnej správe projekty individuálne alebo v rámci malých kolektívov.
 • keď účasť má byť defragmentovana a reprezentovaná identifikovateľným skupinou občanov, s cieľom uľahčiť ľuďom diskusiu a určovanie prioritných problémov kolektívnym spôsobom.
 • Aby sa aspoň v určitých témach alebo projektoch znížila možnosť, že mestská správa jednostranne rozhoduje o tom, aké sú priority a ovplyvňuje projekty s cieľom zamerať sa len na konkrétne tematické alebo geografické oblasti.
 

PRE KOHO ?

PB process by mohol začať a byť komunikovaný online/offline, s komunikačnou kampaňou zameranou na cieľové skupiny. Inštitucionálne komunikačné kanály sú dôležité z hľadiska komunikovania značky a zmyslu záväzku od verejných orgánov.

 

ZDROJE

Priama podpora od verejnej správy a informácie o rozpočtovom procese a rozpočtových dátach

 • Profesionálni facilitátori na plánovanie celkového procesu a organizovanie verejných stretnutí s občanmi
 • Peer facilitátori pre pracovné semináre podskupín
 • Dáta a dokumentácia od mesta
 • Fyzické miesta na stretávanie sa
 • Komunikačný manažér na riadenie on-line priestorov a sociálnych médií
 • Online participatívna platform (na vizualizáciu rozpočtových dát, na popis spolu vyvinutých projektov a hlasovanie)
 • Webstránka na podporu komunikácie a rozprávania príbehov.
 

PRÍPRAVA PROCESU

FACILITÁTOR

Celkové plánovanie a uskutočnenie PB by mohlo byť uľahčené profesionálnymi facilitátormi-expertmi. Najmä stretnutia s občanmi by mohli byť pod vedením profesionálnych facilitátorov omnoho efektívnejšie, pre vytvorenie pozitívnych a produktívnych diskusií s účastníkmi, s participatívnym nástrojmi a technikami (prieskum, prezentácia, skupinová práca). Cieľom týchto stretnutí je podporiť účastníkov, aby predniesli hlavné problémy, s ktorými sa stretli počas bývania v meste a zbierať ich do množiny “počiatočných nápadov”. Počiatočné nápady sa musia rozvinúť do špecifických vývojových projektov, intervenčných projektov, monitorovacích projektov.

Popri tom sa navrhuje zostaviť doplnkové zhromaždenia, organizované a vedené občanmi, pracujúce na podúlohách a/alebo špecifických problémoch, s peer facilitátormi zvolenými zhromaždením.

ZÁMER

Celkový PB process znamená zbieranie nápadov občanov, ich zhromaždenie a pretavenie do špecifických vývojových projektov, intervenčných projektov, monitorovacích projektov.

Zámer musí byť interne jasný, s PB skupinou zainteresovaných osôb, od začiatku plánovania a mohl by byť geografický (územie mesta, district, štvrť) alebo/a špecifický politický sector (napr. činnosti na zlepšenie sociálneho blahobytu v meste, činnosti na zlepšenie alternatívnych spôsobov dopravy...). Zámer musí byť jasný (a logický, súvislý) aj externe, keď sa začína komunikácia s občanmi.

S cieľom definovania zámeru zohľadňujúc všetky potenciálne pre a proti PB projektu, musí byť založená a zapojená PB skupina zainteresovaných osôb.

DEFINUJTE ČASOVÝ PLÁN A LOGISTIKU

Logistika stretnutí je dôležitá k realizácii projektu PR. Vo všeobecnosti, účastníci by mohli byť rozdelení do 10-15 rôznych skupín, priradiť im špecifické miesta stretnutí, v závislosti od toho, z akých rôznych častí mesta pochádzajú. Tento neskorší aspect bol kľúčový k tomu, aby sa naplno využila efektívnosť plynúca z priameho záujmu občanov. Samospráva Milána sa takisto pokúsila adresovať menšinový problém a siahla po rôznych komunitách, s celkovo 60 členmi – pochádzajúcimi z 12 rôznych menšinových skupín – autonómne zúčastňujúcich sa stretnutí. Rôzne charity a iné asociácie pomohli samospráve dostat sa do kontaktu s členmi menšín.

PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA

Ak už bolo uvedené, PR by mohli stanoviť interaktívny/komunikačný kanál s občanmi, zložený z fyzickej udalosti s podporou online nástrojov, nielen kvôli umožneniu hlasovania projektových návrhov ale tiež na vytvorenie komunikačného kanálu s občanmi, aby im bolo možné poskytnúť najrelevantnejšie informácie a na druhej strane byť otvorení prijímať a odpovedať na rôzne otázky, ktoré občania položia.

Z tohto dôvodu je minimálne potrebné založiť PR web stránku (mohla by spadať pod web stránku samosprávy), aby bolo možné poksytnúť jasné informácie a digitálne dokumenty potrebné k začatiu participatívneho procesu s minimálne jedinečnou a jasne špecializovanou emailovou adresou, kde by občanie mohli adresovať otázky.

Okrem toho, aby bolo možné zlepšiť interakciu s občanmi, mohli by byť veľmi užitočné sociálne médiá, ako FB, Twitter, takisto na zdieľanie a online prácu na projektových návrhoch ( napr. Slack alebo Google Docs) s občanmi organizovanými v online skupinách.

POZVANIE ÚČASTNÍKOV

CIeľ PR zahŕňa minimálne 2-3% cieľovej populácie (mesta, štvrte, distriktu), takže pozvánka musí byť masívna, aj keby návratnosť nemala byť uspokojivá a len malá časť populácia je ochotná prispieť (čas a nejakú námahu) do vytvorenej pracovnej skupiny. Interakcia s/medzi nimi je nasledujúca:

 • diskusia, dialóg, debata
 • len vyjadrenie názorov/preferencií
 • počúvanie/sledovanie ako divák

NASTAVENIE PROSTREDIA

Nastaviť zásady komunikácie pre každého. Jasne určiť cieľ PR, napísať ho, nakresliť na stenu. Musí to tam byť počas celého procesu.

Komunikovať a udržiavať všetkých informovaných. Nikto nie je vylúčený a kto sa nezúčastnil, je stále oprávnenou osobou procesu, takže môže s zúčastniť neskôr alebo aspoň ostať informovaný.

PR je väčšinou propagované verejnou autoritou, takže sa znaží zladiť formálne požiadavky verejnej autority s neformálnymi požiadavkami občanov žijúcich každodenný život a v čo najkratšom čase.

Zorganizujte stretnutie, keď by sa človek mohol zúčastniť, porozmýšľajte o cieli, skúste naplánovať stretnutie so zohľadnením rôznych cieľových skupín, možno urobiť 2, aby mal každý tú možnosť.
 

IMPLEMENTÁCIA PROCESU

 • Fáza 1 – “Počúvanie: verejné stretnutia na zhromažďovanie potrieb"
  Samosráva nastaví zoznam stretnutí, účasť na týchto verejných počutiach musí byť otvorená pre všeobecnú verejnosť, pre fázu sa získa súhrn návrhov.
 • Fáza 2 – “Spoločný návrh: workshopy na dizajnovanie intervencií"
  Cieľom je preusporiadanie návrhov občanov, ich tvarovanie a zoskupovanie do väčších celkov. Výsledkom stretnutí vo faze 2 sú projekty, ktoré postúpia do hlasovacej fázy (fáza 3).
 • Fáza 3 – Hlasovanie: výber projektov, ktoré majú byť uskutočnené
  Projekty z fázy 2 by mali byť dostupné pre každého občana (nápomocné môžu byť online nástroje, môžu slúžiť na riadenie komunikácie). Táto fáza je jednoducho hlasovaním občanov asistovaný process, v definovanom čase a môže byť online alebo offline. Hlasovací process by mal zohľadniť rôzne cieľové skupiny a vek populácie, s cieľom zhromaždiť najväčšie množstvo zapojenie cieľovej populácie (2-3% populácie mestskej plochy musí byť považovaná ako základ)
 • Fáza 4 – Výstupy: aktualizácia projektov a zodpovednosť
  Výstup hlasovacieho procesu musí byť online publikovaný s detailným popisom všetkých projektov a počtom hlasov priradených každému z nich. Okrem toho na oficiálnej web stránke musí byť publikovaná oficiálna publikácia so zoznamom víťazných projektov a ich popisom.
 

DOKUMENTÁCIA A ZDIEĽANIE VÝSLEDKOV

Výstup hlasovacieho procesu musí byť online publikovaný s detailným popisom všetkých projektov a počtom hlasov priradených každému z nich. Okrem toho na oficiálnej web stránke musí byť publikovaná oficiálna publikácia so zoznamom víťazných projektov a ich popisom.

Zdieľanie výsledkov by mohlo byť publikované s podporou komunikačného manažéra v rámci dostupnej (mala by byť jedna) online platformy a cez stanovené a najviac používané sociálne médiá.

Výsledok hlasovania , na online participatívnej platforme, by mal byť popísaný a uložený tak ako aj všetky projektové návrhy vytvorené, aby bolo vytvorené dielo podložené.

Cez špecializovanú stránku, ktorá by mala byť pár rokov udržiavaná, podporiť komunikáciu použitím techník rozprávania príbehov, s krátkymi videami účastníkov a s nejakým dôkazmi (veríme, že bude) vplyvov projektového rozpočtu prostredníctvom PR procesu (aj po niekoľkých rokoch).

Vyhnúť sa zabudnutiu na občanov, ktorí sa zúčastnili a dodaných projektov. Definujte monitorovací proces aj po skončení PR. Ak sa nevytvorí, môže to byť budúca nevýhoda. Vytvorené obsahy by mohli byť:

 • Verejný report
 • Verejné vypočutia/stretnutia
 • Nové médiá (napr. internet, správy, ...)
 

IMPLEMENTAČNÉ TIPY

 • Sociálne a ekonomické problémy. Vo všeobecnosti, väčšina vybraných projektov, sa snažia vytvoriť mesto alebo štvrť príjemnejším, moderným a krajším, ale zopár sa aktuálne stretáva s vážnymi sociálnymi a ekonomickými problémami, takže tento aspekt by mal byť rozvinutý hneď ako je vytvorená myšlienka, aby sa minimalizovalo odmietnutie možností vychádzajucich z príliš drahého alebo spadajúceho mimo kompetencie mestského projektu.
 • Zohľadniť úroveň moci danej občanom PR procesov vo výbere tém a priorít. Mohlo by sa vyhlasovať, že renovačné projekty ako napríklad oprava toalét na školách by nemala byť nechaná vo výberovom procese PR, ale namiesto toho, je v zodpovednosti mesta udržiavať kvalitu infraštruktúry.
 • Zohľadiť praktiky a proces na predídenie hlasovaích iregularít, najmä pri hlasovaní online. Hoci funkcionalita online/mobilného hlasovania zvyšuje zahŕňanie a elegantnosť PR, na druhej strane sú s tým spojené tažkosti monitorovania a zaistenia pravidla 1 volič = 1 hlas. Online hlasovanie v skutočnosti zvyšuje  riziko podvodov, ktoré sú typicky vytvorené na porušenie rovnováhy podpory určitých PR projektov. Ale hlasovacie iregularity sa tiež môžu stať vo fyzických lokáciách, starostlivo riaďte najmä tie, kde výber hlasovacej lokácie môže ovplyvniť podporu projektov. Je nevyhnutné určiť a presadiť regulácie na stále udržanie zákonnosti PR procesu.
 • PR proces niečo trvá, preto, kto začne PR proces, mal by si byť vedomý, že to zaberie dlhší čas, než normálny rozhodovací proces. Ale toto by malo byť zohľadnené s ďalšími potenciálnymi problémami, ktoré by neparticipatívny proces mohol prinášať. Veľmi často, nákladové analzy robené verejným úradníkom boli pre/podhodnotené kvôli nedostatku zdrojov, času, know-how, informácií, ktoré nakoniec spôsobili konštrukčné omeškania alebo chyby vo finálnom rozhodnutí. PR niečo trvá, ale rozhodnutie a projekt by mohol mať väčšie vplyvy na mestské územie
 • Komunikácia, komunikácia, komunikácia. Zúčastnení ľudia/obyvatelia potrebujú vidieť výsledky, inak neuvidia benefity ich účasti  investovania ich času. Rovnako, zmeny na poslednú chvíľu môžu byť nepriaznivé k procesu, keďže ukazujú nepravidelnosti a nesúvislosť. Ak je potrebné robiť zmeny, mali by byť komunikované skôr a efektívne všetkým.
 

LITERATÚRA A ZDROJE

 • Paris PB Overview:  https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf
 • APUR (2017). « La ville autrement: Initiatives citoyennes // Urbanisme temporaire //
 • Baiocchi G. (2003). « Participation, Activism, and Politics : the Porto Alegre experiment and deliberative democratic theory. » Politics & Society 29(1) : 43-72
 • Carrel M. and Houard N. (2012). La participation des habitants: trois pistes pour rénover la politique de la ville, Paris, Centre d’analyse stratégique, note d’analyse, n° 278.
 • Shah A, ed. (2007). Participatory Budgeting. Washington D.C.: The World Bank
 

External Links

“I Count, I Participate, I Decide” - Participatory Budgeting in Milan, Italy

 

SHOWCASE PARTICIPATORY BUDGET

“RIVAPARTECIPA 2018”- A participatory budget initiative