Rodičovská kategória: Participatory methods

PRÍKLAD On-line verejné angažovanie sa

NÁZOV: VEREJNÉ ON-LINE ANGAŽOVANIESA V RIJEKE

1. STRUČNÝ OPIS PROBLÉMU/VÝZVY PILOTNÉHO PROJEKTU

Ústrednou časťou pilotného projektu v Rijeke je zriadenie platformy pre spoluprácu občanov (PSO), on-line nástroja, ktorý umožní interakciu s občanmi, predovšetkým na zhromažďovanie myšlienok a návrhov na využívanie objektov infraštruktúry vo vlastníctve mesta, nehnuteľností a iných verejných priestorov, z ktorých mnohé zrekonštruovali a hľadajú pre ne nový obsah a funkcie. Zámerom je prekonať prekážky medzi miestnymi autoritami a občanmi, preskúmať najjednoduchšie a najviac účinné spôsoby na zistenie ich potrieb a záujmov a urobiť zmeny, ktoré vyžadujú.

Pilotný projekt PSO bol testovaný medzi občanmi s 3 už existujúcimi participativnými programami:

  • Malé komunálne intervencie - kde môže občan podať svoju žiadosť o obecnú prácu v určitých oblastiach mesta a predložiť svoj návrh v on-line forme.
  • Miestne partnerstvo - priama účasť združení, dobrovoľníkov a miestnych rád umožňuje občanom rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie riešiť problémy týkajúce sa verejných priestorov.
  • Otvorené návrhy - občania budú môcť predkladať svoje návrhy týkajúce sa priestorov vo vlastníctve mesta bez časového obmedzenia, oproti prvým dvom možnostiam, ktoré sú obmedzené dĺžkou trvania výzvy.

Implementáciou tohto nového participatívneho prostriedku, priestory vlastnené mestom (nepoužité), by mohli získať nový účel a prilákať programy, ktoré sú v súlade s potrebami občanov. Na záver, PSO je súčasťou politík Rijeka Smart City a bude rozšírená o nové participatívne prvky.


2. SPUSTENIE INTERAKCIE A IKT POROSTRIEDKY POUZITE

Prvá verzia PSO bola odprezentovaná na 3 workshopoch, vrátane metódy World Café, trom rôznym cieľovým skupinám. Cieľom týchto interaktívnych workshopov bolo zozbierať nápady a ciele občanov týkajúcich sa vlastností a funkcií, ktoré by mali byť zaradené do vyvíjanej PSO. Štvrtý workshop privítal účastníkov technického sektora a cieľom diskusie bolo zistiť, ako môžu nové technológie pomôcť vylepšiť služby občanov, hlavne implementáciou umelej inteligencie, virtuálnej a rozšírenej reality.

Druhá participačná metóda – angažovanie sa občanov formou on-line sa má začala vo Februári 2019. Bola orientovaná na dosiahnutie širšieho, nie špecifického publika, s cieľom zozbierať návrhy a nápady ohľadom zlepšenia PSO. Táto aktivita bola oznámená na nasledujúcich sociálnych médiách a platformách na zdieľanie:

  • Oficiálna stránka mesta Rijeka
  • Multimediálny portál mesta Rijeka “Moja Rijeka”
  • Oficiálna Facebook stránka mesta Rijeka
  • Oficiálna Facebook stránka “Moja Rijeka”
  • Oficiálna Facebook stránka start-up inkubátora Rijeka
  • Oficiálny Twitter účet mesta Rijeka
  • Ak možné: Iné platformy na zdieľanie pridružených inštitúcií /zainteresovaných strán zapojených do procesu rozvoja PSO

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

Na zapojenie občanov do pilotu sa použil existujúci oficiálny mestský nástroj e-Konzultácie (chorv. eKonzultacije), aby sa dosiahol najširší a najrôznejší okruh konečných užívateľov. V úvodnej časti bolo poskytnuté vysvetlenie pilotného projektu: aký je účel platformy spolupráce občanov, jej vlastnosti a funkcie. Taktiež bola presne definovaná spätná väzba, ktorú chceme zozbierať: efektívnosť, užitočnosť, používateľské rozhranie, zložitosť a všeobecná skúsenosť používateľov. Respondenti boli požiadaní, aby predložili svoje návrhy na názov nástroja, nové funkcie, vylepšenia, vizualizácie zozbieraných údajov atď. Obdobie, v ktorom sa budú návrhy a nápady zbierať, bolo obmedzené na cca. 14 dní. Po období možnej účasti boli zozbierané názory občanov a boli následne analyzované, zhodnotené a ak to bude možné, budú v budúcnosti aj implementované.4. VYSLEDKY PILOTNEHO TESTOVANIA

Boli oslovené rôzne cieľové skupín a zozbierané viaceré názory. Je možné prijímať návrhy, ktoré nie sú kolidujúce, alebo ktoré sa vzájomne nevylučujú. Toto bude vyriešené analyzovaním výhod (alebo nevýhod) navrhovaných intervencií. Cieľom bolo v čo najväčšej možnej miere urobiť PSO v konečnej verzii podľa potrieb a myšlienok občanov.