Rodičovská kategória: Participatory methods

DIZAJNOVÉ MYSLENIE – PROJEKT ZA JEDEN DEŇ

POPIS

Design Thinking (Dizajnové myslenie, DM) je dizajnová metodológia, ktorá poskytuje na riešenie zameraný prístup k vyriešeniu problémov. Je extrémne využiteľná pri riešení komplexných problémov, ktoré sú nesprávne definované alebo neznáme, pochopením ľudských potrieb, preformulovaním problému do ľudskej reči. Uskutočňuje sa to podporou vytvárania inovatívnych nápadov v brainstormingových stretnutiach a zavádzaním osobného prístupu v prototypovaní a testovaní cez 5 stupňov Dizajnového myslenia. Je to všeobecný prístup, ktorý by mohol byť aplikovaný pri rôznych príležitostiach a umožní hocikomu aplikovať metódy Dizajnového myslenia s cieľom riešiť komplexné problémy, ktoré okolo nás vznikajú – vo firmách, verejnej správe, mestské scenérie.

K piatim stupňom Dizajnového myslenia patrí:

 • Vcítenie sa: Pochopenie ľudských potrieb.
 • Definovanie: Pretavenie a definovanie problému do podobe zameranej na človeka
 • Vytváranie nápadov: Tvorba nápadov pri stretnutiach.
 • Prototypovanie: Zavádzanie osobného prístupu v prototypovaní.
 • Testovanie: Vývoj prototypu/riešenia problému

project in a day

Táto metodológia je užitočná pri vymýšľaní toho, ako urobiť informácie dostupné, zrozumiteľnejšie a pochopiteľné pre všetkých účastníkov. Cieľom je podporiť uzamknuté, skryté formy hodnoty, ktoré nie sú jasne dostupné na začiatku procesu a pomôcť vytvoriť „multiplikačné efekty“. Z tohto dôvodu rovnako potrebujeme navrhnúť procesy, ktoré nám umožnia všimnúť si nové vzory, povzbudiť vývoj nových nápadov a pomôcť novým nápadom rožširovať sa až do bodu, keď majú vplyv.

Keď hľadáme rapídne prototypovanie a učenie sa „hodením do vody“ („learning by making“) je táto metóda veľmi zaujímavá ako stratégia na tvorbu efektívnych inovácií.

Táto metóda je tiež veľmi vhodná ako participatívna metóda, pretože komplexitu interakcií nie je možné predvídať ani najdokonalejšími plánmi, je dôležité vytvoriť plány a testovať ich participatívnymi spôsobmi, nechať iných podieľať sa na našich inovatívnych aktivitách.

 

PRE KOHO ?

Je dôležité pochopiť zvyky a kultúru účastníkov, môžu sa dramaticky líšiť od typického startup/biznis prostredia. Takže proces sa musí prispôsobiť v závislosti od publika, ak je to možné.

Účastníci DM my mali byť vybraní a pozvaní tak presné a precízne, ako je to možné (možnosť závisí od kontextu), vytvoriť by sa mala trieda 25-40  ľudí, s vyžadovanou rôznorodosťou v rámci kreativity, zainteresovaných osôb, expertov z rôznych oblastí a prezentačných zručností.

 

ZDROJE

Popri expertnom facilitátorovi a jeho asistentovi (jeden pre každé dve skupiny, aby bol podporou) je potrebné mať k dispozícii veľkú, dostatočne flexibilnú, miestnosť:

 • stoly a stoličky, nefixované
 • niekoľko (A0) hárkov bieleho papiera (blok)
 • 1 bielu tabuľu pre facilitátora
 • čo najviac farebných lepiacich papierikov, farebných fixiek
 • Akčná/Wifi kamera na zaznamenávanie činnosti skupín (a umožnenie účastníkom dynamickú analýzu offline)
 • skontrolovať, či je možné prilepiť na steny plagáty a tlačené materiály.
 

PRÍPRAVA PROCESU

Základom je pripraviť a naplánovať laboratórium dizajnového myslenia, aby proces prebehol hladko a efektívne.

FACILITATOR

Rola facilitátora je tu kľúčová a nie je celkom jednoduché mať jedného dostatočne zručného. Facilitátor potrebuje vnášať, sprostredkovať a dodávať vysoko kvalitné materiály do stretnutí/laboratórií Dizajnového myslenia a musí byť schopný pracovať skrz celý dizajnový proces použitím metód ako náčrt (sketching), zobrazovanie príbehov (storyboarding), diagramy, prototypy a testovanie. Obyčajne má tiež schopnosť smerovať talent účastníkov, aj keď účastníci nie sú tak empatickí alebo nemajú skúsenosť s podobnou metodológiou. Mal by to byť niekto, kto dokáže pomôcť prelomiť ľady a cítiť sa príjemne.

ZÁMER

Je potrebné definovať účel participatívneho laboratória dizajnového myslenia. Mal by byť výzvou, ale zároveň dosiahnuteľný v priebehu 2-3 mesačného úsilia, spôsobom, ktorý by viedol k niečomu praktickému. DM proces je kreatívny proces. Môže sa stať, že počas procesu sa objaví niečo úplne nové. V priebehu procesu môžu byť vytvorené nové vstupy, tak isto ako na začiatku procesu, s pomocou účastníkov je potom potrebné rozhodnúť, či je pôvodný zámer stále platný alebo musí byť prepracovaný.

DEFINUJTE ČASOVÝ PLÁN A LOGISTIKU

Dizajnové myslenie môže byť uskutočnené prostredníctvom laboratórií, ktoré priamo zahrnú účastníkov. 25-40 účastníkov na jedno laboratórium je dobré číslo, ktoré umožňuje jednému expertnému facilitátorovi riadiť účastníkov v skupinách 4-5 osôb. Táto metóda by nemala byť vnímaná ako neflexibilný prístup na tvorbu inovácií. Päť stupňov slúži ako návod k aktivitám.

Aby bolo možné získať najlepšie a najinformatívnejšie pohľady pre váš konkrétny projekt, tieto stupne môžu byť prehodené, vedené súbežne a opakované niekoľkokrát, aby sa rozšíril priestor na riešenia a priblížilo sa k najlepším možným riešeniam. Celkový čas je od jedného mesiaca do niekoľkých mesiacov a môže byť po nejakom čase zopakovaný.

Časový plán je väčšinou niekoľko mesiacov, aby sa oddelili rôzne fázy s trvaním aspoň niekoľkých týždňov. Povinné fázy v scenári mestských inovácií sú prvé tri, takže časový plán je 2-3 mesiace.

Potom sa musia naplánovať fázy 4 a 5, ktoré sa vzťahujú k testovaniu, vyhodnocovaniu a implementácii a môžu mať iný časový plán v závislosti od komplexity problému.

Logistika je dosť jednoduchá, DM laboratórium nevyžaduje technológie a ani špecifické priestory. Postačuje veľká miestnosť s niekoľkými stolmi (+ stoličkami), ktoré nie sú fixné. Potom papier+perá+lístočky.

PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA

Všetky možné informácie o kontexte, na ktorý sa zameriava DM Laboratórium by mali byť zozbierané od zainteresovaných osôb. Dokument strategického plánovania, oficiálne stanovisko, predošlé vypracovanie a participatívna kampaň, všetko môže byť užitočné na zozbieranie hintov a kľúčových slov, ktoré sa použijú pri DM lab stole ako kreatívny vstup.

Môže sa stať prípad , ak je to možné (vyžaduje si to dodatočný čas a snahu), že sa uskutoční predbežný krok ( napr. všeobecná verejná výzva na nápady, ktorá by mohla zozbierať dôkazy o explicitnej potrebe civilného obyvateľstva, asociácie a občanov). Dostupné informácie sa potom môžu rozpracovať a použiť v DM laboratóriách.

Užitočné sú vytlačené materiály, urobte dokument dostupným v digitálnom priečinku (napr. Google Drive, DropBox). Ale najviac relevantné, mestské plánovanie, dostupné miesta, ďalšie elementy by mohli byť vytlačené vopred na recyklovateľný papier a byť použité ako input pri stole.

POZVANIE ÚČASTNÍKOV

Je dôležité pochopiť zvyky a kultúru účastníkov, môžu sa dramaticky líšiť od typického startup/biznis prostredia. Takže proces sa musí prispôsobiť v závislosti od publika. Cieľom DM laboratória nie je zahrnúť všetkých obyvateľov a/alebo všetky miestne asociácie, ale je vypracovať inovatívne riešenia pre špecifické problémy. Takže je dôležité s presnosťou definovať účastníkov laboratoria , možno ho rozdeliť do viacerých kôl, ale vo všeobecnosti je to proces, ktorý nezahŕňa viac ako 40-50 ľudí od začiatku až do konca.

Laboratórium nie je striktne uzavreté, takže každý môže navrhnúť účastníkov laboratória a vo všeobecnosti sú vždy vítaní, aj keď je process už vo fáze 2 alebo 3.

Účastníci potrebujú byť pozvaní na prvé podujatie a potom musia byť informovaní počas celého procesu. Počet odídených alebo nových účastníkov je pekným KPI o efektívnosti participatívneho procesu.

NASTAVENIE PROSTREDIA

Mala by byť dobrá atmosféra a účastník sa má cítiť príjemne, aby bolo ľahké prelomiť ľady.

Steny miestnosti sa dajú použiť na nalepovanie materiálov vypracovaných v prípravnej fáze, ktoré môžu pomôcť kontextualizovať proces. Dobrým príkladom, v prípade procesu mestských inovácií, môžu byť obrázky mestského územia, na ktoré sa zameriavame, skoro vydané koncepty, zoznam nápadov a tiež oblak kľúčových slov vzťahujúcich sa ku kontextu.

Skúste ľudí príjemne ubytovať, uľahčiť ich vzájomné spoznávanie, poprechádzať sa, dať si kávu alebo akýkoľvek iný spôsob na ich vzájomné spoznanie sa.

 

IMPLEMENTÁCIA PODUJATIA

Proces pozostáva z piatich stupňov:

Vcítenie sa: získajte vedomosť o tom, čo vaši používatelia robia, hovoria, myslia a cítia cez priame pozorovanie toho, čo robia, ako myslia a čo chcú. Typické otázky sú „čo motivuje alebo demotivuje užívateľov?“ alebo „kde zažívajú frustráciu?“Cieľom tejto fázy je zozbierať dostatok pozorovaní, tak aby ste mohli začať vciťovať sa do vašich používateľov a ich perspektív.

Definovanie: skombinujte celý váš prieskum a pozorovanie do mapy, kde existujú problémy vašich používateľov, ktorá jasnejšie zobrazuje ich potreby, vyzdvihujúc príležitosti na inováciu. Aby sa to spravilo, navrhuje sa zorganizovať všetky pozorovania a prekresliť súčasné skúsenosti vašich používateľov, s cieľom nájsť, či existuje spoločný bolestivý bod pre veľa rôznych používateľov? Našli sme nenaplnené potreby používateľov?

Vytváranie nápadov: voľne diskutujte a robte brainstorming pre široký okruh kreatívnych nápadov, ktoré smerujú k nesplneným potrebám užívateľov nájdených v definovacej fáze. V tejto fáze je potrebné dať tímu úplnú slobodu; žiaden nápad nie je príliš šialený a kvantita prevyšuje kvalitu. Spojte a povzbudzujte tímových členov k spolupráci, aby navrhli množstvo rôznych nápadov. Potom im dajte priestor na zdieľanie nápadov navzájom, miešanie a premiešavanie, tvorbu ďalších nápadov.

Prototypovanie: vytvorte skutočné, hmatateľné reprezentácie pre podskupinu vašich nápadov. Cieľom tejto fázy je porozumie, aké časti vašich nápadov fungujú a aké nie. V tejto fáze začínate merať vplyv vs. uskutočniteľnosť vašich nápadov cez spätnú väzbu na vaše prototypy. Zmeňte to na základe spätnej väzby, potom prototypujte opäť na rýchlo a nahrubo. Potom zdieľajte s ďalšou skupinou ľudí.

Testovanie: Obráťte sa na vašich používateľov a vyžiadajte si spätnú väzbu. Pýtajte sa samých seba „splnilo toto riešenie potreby používateľov?“ a „zlepšilo sa to, ako sa cítia, myslia alebo robia ich úlohy?’

Ohodnoťte váš prototyp pred sutočnými zákazníkmi a overte, že boli dosiahnuté vaše ciele.

 

DOKUMENTÁCIA A ZDIEĽANIE VÝSLEDKOV

Dizajnové myslenie je o otvorených inováciách a kvôli štrukturálne medzere, z ktorej je vytvorené, odporúča sa dokumentovať DM laboratóriá a prípravné aktivity pomocou poznámok, fotiek, videí, vytvorených kanvas (akéhokoľvek druhu) a tiež náčrtmi  kresbami.

Je skutočne dôležité urobiť opis príbehu procesu, aby sa zachytili popísané elementy, vytvorené návrhy a všetky relevantné podujatia, ktoré sa uskutočnili. 

Všetky dáta zozbierané za účelom participatívneho procesu by mali byť dostupné všetkým účastníkom, aby sa vytvorila živá komunita aj s tými, ktorí sa zúčastnili len niektorých DM laboratórií ( niekedy záleží len na tom, či majú účastníci časový priestor zúčastniť sa)

Je niekoľko voľne dostupných platforiem, ktoré je možné použiť na zdieľanie výsledkov a komunikovať jednoduchou a efektívnou cestou, v tomto prípade je predpoklad, že cieľoví účastníci sú menej technologickí:

 • jednoduchá Wiki stránka
 • Facebook/Twitter/Instagram: na zdieľanie fotiek/videí.
 

IMPLEMENTATION TIPPS

/

 

LITERATÚRA A ZDROJE

Gerd Waloszek, Introduction to Design Thinking, 2012: https://experience.sap.com/skillup/introduction-to-design-thinking

 

SHOWCASE PROJECT-IN-A-DAY

Project in a day tested in Trento, Kosice, and Vas County