Rodičovská kategória: Participatory methods

PRÍKLAD DEMOLA

NÁZOV: ZLEPŠOVANIE E-SLUŽIEB V MESTE MARIBOR

1. STRUČNÝ OPIS PROBLÉMU/VÝZVY PILOTNÉHO PROJEKTU

Obyvateľom Mariboru je dostupný široký výber e-služieb poskytovateľmi verejných služieb(verejné služby, verejná doprava, knižnice, a pod.), no ich veľký počet a rozptýlenie v kybernetickom priestore predstavuje pre potenciálnych užívateľov výzvu.

Projektový tím obce Maribor a inštitútu eZavod zorganizovali skupinu zainteresovaných strán všetkých relevantných poskytovateľov elektronických služieb na zlepšenie e-služieb a zabezpečenie lepšieho navigačného systému zameraného na koncového používateľa - občana. Cieľom bolo podstatne zvýšiť využívanie elektronických služieb medzi občanmi. Prístup DEMOLA bol len časťou širšieho procesu spoločného vytvárania organizovaného ako Living Lab. Populácia študentov bola definovaná ako jedna z kľúčových cieľových skupín a vyzvaná, aby sa zapojila do procesu spoluvytvárania s cieľom zlepšiť elektronické služby.

Prístup DEMOLA bol použitý preto, lebo je to jednoduchá a overená metóda pre navrhovanie inovatívnych riešení so študentskou populáciou.

Uplatnenie tejto metódy poskytuje:

 • Testovanie e-služieb v reálnom živote populáciou, ktorá používa e-služby každodenne
 • Spoluvytváranie riešení s poskytovateľmi e-služieb a ich tvorcami
 • Spoločné zistenia a odporúčanie pre vylepšenie e-služieb

Spoluvytváranie pomocou procesu DEMOLA:

 • Prípravný workshop so študentmi
 • Práce v teréne študentmi- testovanie e-služieb v situáciách reálneho života
 • Prieskumy robené študentmi s ich spolužiakmi
 • Spoločné workshopy so študentmi a poskytovateľmi e-služieb a ich výrobcami
 • Navrhovanie konečných zistení a odporúčania


2. SPUSTENIE INTERAKCIE A POUŽITÉ NÁSTROJE IKT

Prosím opíšte váš pilotný projekt, začínajúce interaktívne aktivity, ako ste motivovali zainteresované strany zapojiť sa do implementácie vášho projektu a ktoré komunikačné IKT pomôcky (sociálne média a platformy na zdieľanie) ste použili. (Text do 1 000 znakov ) 

Projektový tím spočiatku identifikoval CONNECTOR na univerzite v Maribore - profesor na Fakulte stavebníctva, ktorý dlhé roky zodpovedal za DEMOLA na univerzite- mal teda širokú sieť zainteresovaných strán. Počiatočné stretnutie s ním bolo organizované na Mestskom úrade, aby sa predstavila výzva. Aktivoval skupinu študentov z oblasti architektúry  priestorového plánovania, aby sa stali „hlavným tímom“ tohto procesu. Hlavný tím aktivoval ostatných študentov prostredníctvom osobných vzťahov (efekt snehovej gule).

Študenti boli vybavený so zoznamom e-služieb ktoré mali byť testované a prístupové kódy. Komunikačné prostriedky boli e-mail a telefón, aktivácia prostredníctvom sociálnych médií by v tomto prípade nedávala zmysel

 

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

Na začiatku sme usporiadali workshop s poskytovateľmi verejných e-služieb z Mariboru, čo spolu prinieslo 9 inštitúcii (verejnoprospešné služby, poskytovateľ verejnej dopravy, knižnica…), kde boli definované hlavné výzvy . nízka užívateľnosť e-služieb medzi občanmi, veľký počet e-služieb bez jediného vstupného bodu.

Hlavný tím 3 študentov bol aktivovaný a pozvaný na vzdelávanie, kde boli prezentované výzvy a metódy. Hlavný tím aktivoval ďalších 20 študentov aby sa zúčastnili procesu, ktorý mol implementovaný cez tieto body:

 1. Počiatočný workshop so študentmi hlavného tím, kde im boli podané inštrukcie a bežné porozumenie dosiahnutého problému. Mentor bol nominovaný tímom z projektu na podporu študentov počas procesu
 2. Práca v teréne- hlavný tím dostal 2 mesiace na to, aby otestovali aplikácie a ďalšie e-služby a pripravili si komplexnú používateľskú spätnú väzbu
 3. Hlavný tím aktivoval 20 ďalších študentov na to, aby poskytli používateľskú skúsenosť v zjednodušenej verzii- interview
 4. Zlúčené workshopy s poskytovateľmi e-služieb - bol zorganizovaný zlúčený workshop (3 hodinový) s poskytovateľmi a tvorcami e-služieb  ako proces spoločnej tvorby.
 5. Konečný návrh- konečný návrh bol podaný študentmi hlavného tímu poskytovateľom e-služieb vo forme praktických návrhov, ako zlepšiť e-služby. Taktiež poskytli papierové verzie týchto návrhov.
 6. Financial reward was given to the students by the project team.


4. VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU

NOVE SLUŽBY VYTVORENE PRE OBČANOV MARIBORU

S realizáciou participatívneho procesu prostredníctvom prístupu Living Lab & DEMOLA bol pre občanov Mariboru vyvinutý - s občanmi Mariboru - nová služba - SINGLE-ENTRY POINT. Proces spoločného vytvárania použitý priniesol riešenie, ktoré vylepší užívanie verejných e-služieb. Toto nové riešenie poskytuje zjednodušený prístup k verejných e-službám a jednoduchšiu navigáciu. Niektoré e-služby budú pozmenené(ak ich spoločnosti aktualizujú podľa svojich interných plánov) vzhľadom na nálezy vyprodukované v procese spoločného vytvárania.