Rodičovská kategória: Participatory methods

PRÍKLAD PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

NAZOV:” “RIVAPARTECIPA 2018”- Iniciatíva pre participatívny rozpočet

1. STRUČNY OPIS PROBLEMU/VYZVY PILOTNEHO PROJEKTU

Obyvatelia “Rive del Garda”, mestečko v severnom Taliansku, malo možnosť prezentovať a zvoliť si ich vlastný návrh pre investovanie 10 000 000 Eur, ktoré obec vyhradila z jej rozpočtu na financovanie tejto iniciatívy.

Tento konkrétny kolektívny rozpočtový projekt, známy ako “Rivapartecipa 2018”, sa zaoberal s angažovaním miestnych obyvateľov do procesu rozhodovania vlády tejto obce.
Jednalo sa o experiment „participatívneho rozpočtu“, prvýkrát realizovaný pomocou tejto participatívnej metódy okolo talianskeho regiónu Trentino.

2. SPUSTENIEINTERAKCIE A POUŽITÉ IKT NÁSTROJE

“Rivapartecipa” skombinovala použitie platformy na internete a viac tradičné metódy zapojenia (napr. tlačové správy a verejné stretnutie) aby upúta pozornosť miestnych obyvateľov, aby presvedčila a pomohla viac ľuďom prezentovať a hlasovať o návrhoch, ktoré sú vhodné na použitie dostupného rozpočtu.

3pecializovaná webová platforma, otvorenej verejnosti, bola vytvorená- na prezentovanie návrhov a umožnila on-line hlasovanie medzi tými, ktorí boli priradení do konečného štádia tohto projektu( niektoré návrhy boli odmietnuté po miesiac dlhej podrobnej prehliadke mestskými a administratívnymi technikmi obce).

Technológia bola zameraná na opätovné použitie už existujúcej webovej platformy aby implementácia vyžadovala malý vývoj špecifického softwaru a pridanie niektorých webových stránok na spracovanie prostredníctvom hlasovania on-line. Nahrávanie informácii bolo umožnené úradníkom prostredníctvom CRM.

Interakcia medzi občanmi a administráciou bola umožnená cez email alebo osobnými stretnutiami a telefonátmi, zatiaľ čo sa do projektu zapojilo mále alebo žiadne využívanie sociálnych sietí.

3. ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNEJ METÓDY

“RivaPartecipa  2018” bola rozdelená do sledu fáz,  z ktorých posledná ešte nie je uzavretá ( Január 2019).

So začiatkom v Novembri 2017 alokovaním finančných zdrojov, proces pokračoval v Januári 2018 s prvými fázami verejných stretnutí a tlačovými správami aby zahrnuli miestne obyvateľstvo. Do polovice februára 2018 predložili rôzne skupiny občanov súbor 13 návrhov, z ktorých boli nakoniec len 4 prijaté na záverečné hlasovanie.

On-line hlasovanie trvalo od 13. Júna do 30.Júna 2018 a skončilo s 87 platnými hlasmi. Keď sa virtuálna hlasovacia stanica zatvorila, menej ako 0,6% platných obyvateľov dalo svoj hlas. Bolo to malé percento, menej ako očakávané, a bolo predmetom osobitného hodnotenia v nadväznosti na celkovú skúsenosť.

 

Výherný návrh, “„Kladenie prekážok na území obce na pamiatku partizánov, antifašistických a židovských ľudí zabitých v rokoch 1944-45” dosiahlo 43,67% preferencií a teraz prechádza ďalšou technickou kontrolou obecných úradov s cieľom začať konečnú fázu samotnej implementácie. Stavebné práce sa majú začať v roku 2019.

Úloha URBAN INNO Trento Pilot v tejto fáze bola podporiť, monitorovať a zhodnotiť celý proces, pomoc rôznym zainteresovaným stranám pri posudzovaní ich práce, analyzovanie pre a proti a toho, čo bolo implementované, a pomoc pri získavaní skúseností potrebných na prispôsobenie procesu budúceho ročníka projektu, ktorý sa bude konať v roku 2019.


4. VÝSLEDKY PILOTNÉHO PROJEKTU

V priebehu rôznych aktivít, zamestnanci obce vynaložili veľké úsilie. Starosta a jeho vláda sa rozhodla pre túto prvú skúsenosť s pilotným projektom spoľahnúť len na vnútorné pracovné sily na splnenie úloh.

Pre budúcnosť teda bolo veľa poučení, ktoré si zamestnanci uvedomili, ocenili a prediskutovali spolu s URBAN INNO Trento preto, aby sa v ďalšom ročníku zlepšili.

Medzi tieto patrí:

Dôležitosť konkrétnejšieho vymedzenia rozsahu návrhov, ktoré možno zozbierať od obyvateľstva.

Potreba rovnováhy medzi on-line a fyzickou účasťou, s cieľom podporiť hĺbkový dialóg o potrebách komunity pred predložením návrhov.

Hodnota primeranejšieho a dlhšieho času na uskutočnenie participatívneho procesu v prospech občanov a úradov obce.

Potreba realizovať silnú a kreatívnu komunikačnú kampaň zameranú na stimuláciu aktívnej účasti a sprevádzanie iniciatívy vo všetkých jej fázach. -Popri tradičných nástrojoch inštitucionálnej komunikácie môže byť tiež užitočné zaviesť inovatívnejšie formy na internete aj na území.

Možnosť podporovať verejných činiteľov s odborným facilitátorom pri spoločnom riadení participatívneho rozpočtu, najmä prostredníctvom aktivácie cielených školení.

Pozitívny efekt zavedenia momentov spoločného projektovania medzi obyvateľmi a technikmi v počiatočných fázach vývoja návrhov.

Možnosť opätovného použitia a rozšírenia webovej platformy vytvorenej pre pilotný projekt jej integráciou do ANPR (taliansky internetový národný register občanov) s cieľom ďalej urýchliť fázu hlasovania a zvýšiť spoľahlivosť celého systému.