Rodičovská kategória: Participatory methods

Crowdsourcing – Participatívne riadenie

POPIS

Crowdsourcing – online zapojenie občanov je nástroj elektronickej demokracie, ktorý umožňuje rôznorodé zapojenie do procesu tvorby rozhodnutí. Táto metóda je v zásade otvorenou pozvánkou pre každého občana ochotného zúčastniť sa riešenia konkrétneho problému, prostredníctvom online platformy s voľným prístupom. Existuje 5 rôznych foriem crowdsourcingu (Noveck, Beth 2015), ktoré slúžia orgánom, aby zosúladili svoje politiky s potrebami a záujmami občanov: zhromažďovanie názorov (1), myšlienok (2), fondov (3), úloh (4) a údajov (5).

Online zapojenie občanov sa zameriava na zlepšenie procesu tvorby politiky prostredníctvom vytvárania lepších politík, budovania dôvery,získavania súhlasu s politickými programami a zdieľania zodpovednosti za tvorbu politík (OECD 2003). Okrem toho angažovanosť verejnosti zlepšuje zapojenie menšinových alebo zraniteľných skupín (Gigler, Soren 2016).

Čas implementácie závisí od zložitosti systému on-line zapojenia verejnosti, samotných zapojených ľudských zdrojov a potenciálnych obmedzení (právne, technické, finančné atď.). Vyžaduje tiež značnú úroveň kompetencií v oblasti IKT, právne znalosti a komunikačné zručnosti.

Existuje množstvo skvelých príkladov po celom svete o aplikácii metód. Pre inšpiráciu uvádzame nasledovné:

 • Liège, Belgicko: #RéinventionsLiège
  Mesto Liège (Belgicko) s platformou CitizenLab dosiahlo 15%-nú mieru zapojenia mestskej populácie, zhromaždilo 1.000 návrhov a 95.000 hlasov.
 • Reykjavík, Island: Betri Reykjavik
  "Lepší Reykjavík" je on-line platforma, ktorá spája poradnú a participatívnu demokraciu a dáva občanom priestor, v ktorom môžu navrhnúť, diskutovať a hlasovať o rozpočtových rozhodnutiach a iných komunálnych projektoch.
 • Amsterdam, Holandsko: Amsterdam Smart City
  Amsterdam Smart City spolupracuje s firmami, vládami, vedeckými inštitúciami a občanmi, s cieľom zlepšenia obyvateľnosti mesta, vyzývaním účastníkov, aby predložili a realizovali inovatívne riešenia mestských problémov.

 • Melbourne, Austrália: FutureMelbourne
  Webová stránka wiki (spustená v roku 2008) povzbudzuje občanov k tomu, aby zdieľali nápady a upravovali obsah návrhu plánu budúcnosti mesta Melbourne.
 • Medellin, Kolombia: MiMedellín
  Webová stránka umožňujúca publikáciu a zdieľanie myšlienok občanov, vedúcich k riešeniu problémov v rámci mesta.

Vo svojom širšom zmysle je možné uplatniť crowdsourcing vo všetkých etapách procesu: identifikácia problémov, analýza, vývoj a/alebo zlepšovanie riešení, implementácia a hodnotenie. Vzájomná spolupráca medzi vládou a občanmi má však veľký význam v nasledujúcich fázach (OECD 2003):

 • Nastavenie agendy: aktívna účasť umožňuje občanom vymedziť možné problémy
 • Analýza: zhromažďovanie dôkazov a poznatkov od občanov, definovanie výziev a príležitostí spojených s programom.
 • Monitorovanie politiky: umožňuje občanom poskytnúť svoje názory na politiku a navrhnúť zmeny.

Kým novšie zdroje (Príručka CE, 2014) naznačujú, že občania musia byť zahrnutí do celého rozhodovacieho životného cyklu (definovanie problému, zhromaždenie informácie, stanovenie rozhodovacích kritérií, vyvíjanie alternatívy, hodnotenie alternatívy, rozhodnutie, implementácia rozhodnutia, hodnotenie rozhodnutia), ostatné tvrdia, že crowdsourcing by sa mal používať vo fázach, v ktorých ešte nie je potrebné prijímať žiadne rozhodnutia, podporovať využívanie vstupov príslušných zainteresovaných strán, t.j. zhromažďovať informácie pre strategické rozhodnutia (Berg, GVD, Pietersma, P & Ambrosius , W 2014).

Existuje celý rad dôvodov pre využívanie crowdsourcingu – problémy z vnútorných a uzavretých systémov (napríklad spoločnosti) až po medzinárodné problémy, ktoré su voľné prístupné. Pri riešení online angažovanosti občanov je možné využívať crowdsourcing pre štruktúrované alebo neštruktúrované zhromažďovanie názorov v rôznych tematických oblastiach, ktoré sa zaoberajú verejnými záležitosťami (infraštruktúra, energia, mobilita, život, predpisy atď).

 

PRE KOHO ?

Zatiaľ čo niektoré témy vyžadujú zapojenie sa bežného obyvateľstva, v praxi sa vyksytuje aj skupina problémov, ktoré sa môžu týkať iba konkrétnej skupiny občanov (napríklad obyvatelia konkrétnej časti mesta alebo majitelia domácich zvierat). Organizátor(i), ako aj sprostredkovateľ, musia osloviť tieto špecifické skupiny alebo zabezpečiť, aby veľká časť občanov bola informovaná o prebiehajúcej možnosti zapojenia sa. Informácie je možné poskytovať prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov, vrátane sociálnych sietí a miestnych médií.

 • Pre konkrétne ciele vytvorte zoznam kontaktov, ktorý obsahuje všetky relevantné osoby alebo subjekty, ktoré chcete osloviť. Môže to byť zoznam adries alebo akýkoľvek iný typ priamych kontaktov (nástroje na komunikáciu, skype, email).
 • Ak sa problematika dotýka napr. iba konkrétnej časti mesta, informácie by sa mohli šíriť prostredníctvom miestnych informačných tabulí.
 • Využite podporu miestnych mimovládnych organizácií a združení, aby ste podporili angažovanosť a vyzvali občanov k zapojeniu sa.
 • Štýl komunikácie a množstvo/hĺbka poskytnutých informácií o konkrétnej téme závisia od charakteristík cieľovej skupiny.
 

ZDROJE

Personál:

 • Expert na vzťahy s verejnosťou
 • IT expert
 • Expert v oblasti tématickej oblasti - v závislosti od riešenej témy

Technológia a životné prostredie:

 • Webový priestor: oficiálna webová stránka, špecializovaná webová stránka, aplikácia
 • Nástroje na realizáciu prieskumov (ak je použitý dotazník)
 • Nástroje na analýzu dát (v závislosti od typu vstupov)

Financovanie:

 • Ak je webový priestor a logistika vytvorená, nie sú potrebné žiadne ďalšie finančné prostriedky na realizáciu aktivít pre zapojenie sa občanov.
 

PRÍPRAVA PROCESU

 • Pre každú konkrétnu problematiku je potrebné poskytnúť samostatnú iniciatívu pre zapojenie sa (účel/zber nápadov
 • Čas trvania diskusie na konkrétnu tému musí byť jasne určený
 • Občania musia byť informovaní o tom, ako ich vstupy ovplyvnia problém
 • Je potrebné prezentovať informácie o tom, kto, kedy a kde bude informovať občanov o výsledkoch diskusie
 • Diskusia musí obsahovať informácie o verejnej autorite, ktorá je iniciátorom.
 • Musí existovať jasné a jednoduché vysvetlenie o tom, ako by predmet diskusie mohol ovplyvniť každodenný život občanov.
 • Najlepším riešením je poskytnúť spätnú väzbu občanom na tom istom mieste, kde prezentovali svoje názory (to znamená na on-line platforme)
 • Motivácia je kľúčovým faktorom: predmet diskusie musí byť prezentovaný tak, aby ho občan pochopil a pochopil možný vplyv na jeho život a životné prostredie.

FACILITÁTOR

Jednotka verejnej autority (oddelenie, kancelária), ktorej hlavnou úlohou sú verejné a mediálne vzťahy, je považovaná za vhodného sprostredkovateľa pre aktivity, ktorých sa zúčastňujú občania. Pre tento postup je niekoľko dôvodov:

 • Experti na vzťahy s verejnosťou (PR) vedia ako zjednodušiť „príbehy“ a urobiť ich zrozumiteľnými pre občanov. Množstvo pravidiel a návrhov zákonov je napísaných v právnych a administratívnych termínoch, ktorým obyčajní ľudia môžu len ťažko rozumieť.
 • PR experti poznajú pomery spoločnosti a sociálnej klímy. Majú tiež schopnosti odhadnúť dôležitosť zapojenej témy v živote občanov.
 • PR oddelenie zvyčajne tiež riadi kanál sociálnych sietí a môže jednoducho šíriť novinky o zasadnutí cez tieto kanály.
 • PR oddelenie spolupracuje s miestnymi médiami, ktoré môžu rozšíriť novinky prostredníctvom mimovládnych mediálnych kanálov.
 • Odporúča sa použite rovnakého facilitátora vo všetkých verejných otázkach, aby sa zaistil jednotný a jednotný participatívny postup a jazyk v každom verejnom ohľade. To uľahčí zapojenie sa verejnosti a redukuje mieru strát.
 • Spolupráca facilitátora a organizátora je kľúčová: organizátor musí včas poskytnúť všetky relevantné vstupy pre facilitátorov, spolu s jednoznačnými inštrukciami o tom, čo sa má dosiahnuť. Facilitátor pripraví rozhranie založené na organizátorových vstupoch. Slabá spolupráca môže byť príčinou nedostatočných výsledkov

ZÁMER:

Metóda on-line zapojenia má za cieľ motivovať k zapojeniu sa čo najširšej skupiny občanov, najmä tých, ktorí sú priamo ovplyvnení predmetnou problematikou diskusie a ktorí môžu byť veľmi ovplyvnení nasledujúcimi rozhodnutiami. Účelom diskusie je zahrnúť zhromaždené názory do nariadení, politík alebo plánovaných aktivít. V záujme maximalizácie účasti zainteresovaných strán musí sprostredkovateľ jasne stanoviť predmet diskusie a vysvetliť, prečo je dôležité zapojiť sa a čo môžu občania svojim názorom ovplyvniť a dosiahnuť.

 • Zdôrazniť predmet diskusie a zdôrazniť možný vplyv na život občanov (napríklad rodinný rozpočet, úspora času, bezpečnosť detí atď.).
 • Finálna reflexia identifikovaných požiadaviek a potrieb občanov musí byť jasne komunikovaná a z prijatého rozhodnutia zrejmá, čím sa objektívne a transparentne potvrdí prínos zapojenia sa občanov.

ČASOVÝ PLAN A LOGISTIKA

Odhadovaný čas na prípravu diskusie je 2 týždne po tom, ako facilitátor obdrží od organizátora všetku potrebnú dokumentáciu. Logistika zahŕňa nasledujúce problémy:

Nastavenie webového priestoru

 • Vytvorenie e-formulára
 • Ktorá e-mailová adresu a poštová adresa bude poskytnutá ako oficiálny kontakt
 • Kto bude kontaktnou osobou
 • Kto bude zodpovedný za zhromažďovanie údajov
 • Kto analyzuje zhromaždené údaje
 • Kto je zodpovedný za záverečnú správu

Po začatí diskusie musí občan dostať primeraný čas na to, aby reagoval. Neexistuje presné overené odporúčanie o tom, ako dlho by mal trvať čas diskusie, ale bežné obdobie je 2 až 4 týždne.

    TIPY

 • Elektronický formulár: keď žiadate občanov, aby prezentovali svoj názor ku konkrétnej problematike, zaistite, aby ste dostali úplnú spätnú väzbu tým, že poskytnem povinné polia pre konkrétne otázky, no zároveň odporúčame nechať priestor pre voľné komentáre. Táto možnosť poskytuje účastníkom priestor pre prezentáciu názorov k špecifickým častiam problematiky, ktoré nie sú uvedené v povinných poliach, čo môže viesť k lepšej politike.
 • Ak to dovoľuje téma diskusie, použite formulár dotazníka na získanie štruktúrovaných vstupov, čím sa uľahčí analýza zhromaždených údajov. Prieskumy musia byť profesionálne navrhnuté a spravované, aby sa zabránilo predpojatosti a aby ste získali správne údaje.
 • Analýzy by mala byť vždy realizovaná samotnými organizátormi, nakoľko príslušná inštitúcia, oddelenie alebo úrad je oboznámený s problematikou diskusie a má schopnosť relevantne zhodnotiť zhromaždené údaje.
 • Ak diskusia trvá dlhšie ako 30 dní, spätná väzba môže byť len mierna. Ak je obdobie príliš krátke (menej ako 2 týždne), účastníci nebudú mať dostatok času na to, aby reagovali.

PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA

V rámci zasadnutia sa musia predložiť všetky súvisiace dokumenty: akty a predpisy, akčné plány, stratégie, mapy, schémy atď. V úvodnej časti je užitočné poskytnúť odkazy na príslušné webové stránky, kde sa účastníci budú môcť podrobnejšie informovať o téma. Zdroje musia byť autentické a spoľahlivé.

Ak je to možné, použiť infografiky, videoklipy a multimediálne prezentácie. Je ľahšie ich pochopiť a vyžadujú menej času na oboznámenie sa s predmetom zákazky.

POZVANIE ÚČASTNÍKOV

V závislosti od určených cieľových skupín môžu byť účastníci pozvaní alebo informovaní o diskusii prostredníctvom e-mailu, médií, sociálnych sietí, reklamy alebo tlačovej konferencie. Sprostredkovateľ môže využiť dostupné komunikačné kanály, aby sa dostal k zainteresovaným stranám vrátane off-line nástrojov (napríklad formou plagátov alebo letákov na verejných miestach alebo vo verejných budovách - knižnice, obecné úrady, športové haly, školy, fakulty atď.)

   TIPY

 • Aby ste zabezpečili vyváženú a efektívnu komunikáciu s rôznymi verejnosťami, uistite sa, že správa je spustená z jedného centra (napríklad oddelenia PR).
 • Povzbudzujte občanov, aby sa podieľali na formulároch otázok (napríklad Aký je váš pohľad na X? Aká je hlavná výhoda X? Čo ešte možno urobiť na zlepšenie X? Ste spokojný s X?)
 • Uveďte jasný stav o vplyve angažovanosti: občania musia byť presvedčení, že ich názor je dôležitý a stane sa súčasťou budúcich rozhodnutí.
 

IMPLEMENTÁCIA PROCESU

Krok 1:
Zverejnenie oznámenia o možnosti zapojenia sa verejnosti, zahŕňajúc:

 • Opis témy diskusií vo verejnosti zrozumiteľnom jazyku
 • Podporná dokumentácia, ako aj konkrétnejšie vysvetlenia predmetu diskusie
 • Dátum začiatok a konca
 • Názov organizátora a kontaktné informácie
 • účastnícky formulár a pokyny na účasť

Krok 2:
Aktívna propagácia aktivít k zapojeniu sa verejnosti:

Inštitúciou (vlastnené) mediálne kanály, miestne médiá a iné komunikačné nástroje.

Krok 3:
Zber návrhov verejnosti.

Krok 4:
Analýza dát.

Krok 5:
Tvorba a publikácia finálnej správy.

Krok 6:
Integrácia návrhov verejnosti v rámci finálneho rozhodnutia (predpisy, akty, činnosti, procesy, prejavy a pod.)

    TIPY

 • Vyvarujte sa právnych, administratívnych alebo technických termínov, pri vysvetlení aktivít k zapojeniu sa
 • Vyhýbajte sa používaniu skratiek alebo pri ich použití uveďte ich vysvetlenie
 • Použité konkrétne otázky na zlepšenie spätnej väzby, najmä ak očakávate návrh iniciatív a kreatívnych nápadov
 • Použite automatickú odpoveď na informovanie účastníka, že návrh bol úspešne predložený. V odpovedi uveďte dátum a webovú stránku, na ktorej bude zverejnená záverečná správa.
 • Registrácia účastníkov sa môže vyžadovať ako povinná. To môže zvýšiť mieru odchodov, ale môže to mať za následok aj prínos cenných štatistík o osobných charakteristikách účastníkov.
 • Záverečná správa musí obsahovať zoznam prijatých návrhov. Občan musí dať povolenie na uvedenie svojho mena do správy.
 • Neprijateľné názory sú tiež súčasťou záverečnej správy a vyžadujú primeranú argumentáciu.
 

DOKUMENTÁCIA A ZDIEĽANIE VÝSLEDKOV

Okrem všeobecných informácií o diskusii a iných aktivitách k zapojeniu sa, obsahuje záverečná správa aj výsledky analýzy údajov. Ak by sa zapojenie týkalo viacerých podtémov, mala by vytvoriť syntézu výsledkov pre každú z nich.

Forma záverečnej správy je prispôsobená formou zasadnutia o zákazke:

 • Ak bol dotazník ústrednou súčasťou verejnej diskusie, správa musí poskytnúť číselný a grafický prehľad výsledkov a následné vysvetlenie a závery.
 • Ak sú návrhy a pripomienky zamietnuté, účastník musí byť informovaný o dôvode zamietnutia.

Výsledky musia byť verejne zdieľané. Najlepším spôsobom je poskytnúť ich na tej istej webovej lokalite, na ktorej sa realizovala verejná diskusia.

    TIPY

 • SZdieľanie výsledkov na inštitucionálnych mediálnych kanáloch vrátane sociálnych médií dokazuje, že verejná diskusia je produktívna, užitočná a bude mať vplyv na budúce rozhodnutia. V záujme zlepšenia šírenia výsledkov by organizátor mohol usporiadať tlačovú konferenciu.
 • Ak je hlavnou témou verejnej diskusie regulácia, akt, stratégia alebo podobný dokument, odporúča sa zverejniť záverečný dokument. Týmto krokom sa účastníci môžu ubezpečiť, že ich návrhy boli začlenené do konečných rozhodnutí a že ich angažovanosť stojí za to.
 

IMPLEMENTAČNÉ TIPY

Vždy umožnite zapojenie občanov pomocou online nástrojov:

 • V rozhodovacom procese (nariadenie, akty, akčné plány atď.), ktoré priamo ovplyvňujú život občanov
 • Pri plánovaní nových zariadení na nové účely
 • Pri zlepšovaní existujúcich zariadení, manifestácii, postupov alebo procedúr
 • Pri plánovaní aktivít, ktoré majú dvojaké alebo viacnásobné kompetencie a / alebo zahŕňajú viac než jednu jednotku verejného orgánu (napríklad inštitúcie vzdelávania a kultúry, oddelenie pre turistické a podnikateľské aktivity atď.
 • V prevádzkovom štádiu pre konkrétne problémy: čím konkrétnejší je predmet diskusie, tým väčšia je šanca na získanie kvalitnej spätnej väzby.
 • Čím viac občanov sa môže identifikovať s témou diskusie, tým vyššia miera zapojenia sa dosiahne.
 

LITERATÚRA A ZDROJE

Berg, GVD, Pietersma, P, and Ambrosius, W: The 8 Steps to Strategic Success: Unleashing the power of engagement, Kogan Page, 2014

Betri Reykjavik, https://betrireykjavik.is/domain/1

CE Handbook, Government of Canada, Canadian Institute for Health Research, 2014, http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/42207.html

Citizen Engagement, The World Bank, 2017, http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/citizen-engagement

Crowdfunding.Gent, https://crowdfunding.gent/nl/

Dean, M, Engelbert J, Hirzalla, F, Hussey, S, Schokker, L, Walker-Love, A, Zoonen, LV, Zuijderwijk, L: Public Engagement with the Smart City, Bang the Table, 2017, http://www.bangthetable.com/public-engagement-smart-city/

Estellés-Arolas, E & González-Ladrón-de-Guevara, F: ‘Towards an integrated crowdsourcing definition’, Journal of Information Science, XX (X), pp. 1-14, 2012.

EUCrowd - European Citizens Crowdsourcing, http://www.inepa.si/eucrowd/

Gigler, S: 10 lessons on citizen engagement, World Economic Forum, 2016, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/10-lessons-on-citizen-engagement/

Government Technology: 5 Ways to Improve Citizen Engagement Initiatives, 2013, http://www.govtech.com/e-government/5-Ways-to-Improve-Citizen-Engagement-Initiatives.html

IBRD & ENoLL: Citizen-Driven Innovation: A guidebook for city mayors and public administrators, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank and European Network of Living Labs, 2015.

Kurin, K: Inspiring Examples of Citizen Participation, WeThinq, 2015, https://www.wethinq.com/en/blog/2015/02/03/citizen-participation-examples.html

Leong, M: Online Citizen Engagement Trends to Watch in 2017, Tamarack Institute, 2017, http://www.tamarackcommunity.ca/latest/online-citizen-engagement-trends-to-watch-in-2017

McGinty, S: Top 5 crowdsourcing initiatives in government: better engagement with citizens, Idox group, 2016, https://blog.idoxgroup.com/2016/03/29/top-5-crowdsourcing-initiatives-in-government-better-engagement-with-citizens/

Noveck, BS: Smart Citizens, Smarter State, Harvard University Press, 2015.

OECD: Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, OECD Publications, 2003.

Participedia, https://participedia.net/en

Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Povjerenik za informiranje, Zagreb, 2016, http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/03/Prirucnik-za-savjetovanja-e-izdanje.pdf

[Handbook for Implementation of Public Consultations for Local Authorities, by Commissioner for information]

Ransbeeck, WV: 5 Ways Crowdsourcing Serves Our Governments, CitizenLab, 2016, https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/crowdsourcing-for-governments/

Riviere, P: How to Implement Successful Online Citizen Participation: 5 Tips We Heard from the Citizens Themselves, CitizenLab, 2017, https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/implement-successful-online-citizen-participation-5-tips-heard-citizens/

Walker-Love, A: Citizen engagement in urban transformation: smart cities, smart citizens, but smart projects?, Bang The Table, 2016, http://www.bangthetable.com/citizen-engagement-in-urban-transformation/

 

 

 

SHOWCASE On-line Public Engagement

ON-LINE PUBLIC ENGAGEMENT IN RIJEKA