Popis

SCHÉMA BALÍKA NÁSTROJOV

toolbox scheme

Tento balík participatívnych metód a nástrojov pre tvorbu inteligentných mestských inovácii sme vytvorili v rámci realizácie aktivít projektu “URBAN INNO – Využitie inovačného potenciálu mestských ekosystémov” ktorého cieľom je podporiť inovačné procesy v mestách Strednej Európy. Tieto nástroje by mali slúžiť ako podporný mechanizmus pre inovačné klastre na princípe štvorparity (angl. quadruple helix) v mestách pri spolupráci so zainteresovanými stranami a koncovými užívateľmi. Projekt bol podporený programom Interreg Stredná Európa a predstavuje výsledky spolupráce partnerov z ôsmich krajín tohto regiónu.

ČO JE TO?

Balík participatívnych metód a nástrojov pre tvorbu inteligentných mestských inovácii predstavuje jedinečný spôsob, ako zapojiť koncových používateľov (občanov, spotrebiteľov) do inovačného procesu v mestách, napríklad pri tvorbe rozvojových stratégií mesta či regiónu, zahŕňajúc tvorbu inteligentných mestských prvkov, služieb alebo technológií.
Je navrhnutý ako manuál, ktorý Vás prevedie procesom:

  • identifikácie cieľových skupín
  • ich následnej animácie za pomoci nových komunikačných technológii (sociálne médiá)
  • interakcie pri osobných a personálnych stretnutiach a spoločnej tvorbe riešení,
  • udržiavaní vzťahov aj následne po interaktívnych podujatiach.

Balík nástrojov je vyvíjaný vo forme publikácie a virtuálneho on-line nástroja. Pozostáva z:

  • Participatívne metódy opísané pre rôzne scenáre
  • Nástroje na podporu implementácie metód a usmernenia pre ich aplikáciu
  • Zoznam kvalifikovaných expertov, ktorí môžu pomôcť pri používaní metód

PRE KOHO TO JE URČENÉ?

Balík nástrojov je určený pre pokročilých používateľov, čo znamená, že k jeho správnemu použitiu by ste mali maž aspoň základné skúsenosti a znalosti o participatívnych procesoch (ako sú napr. participatívne workshopy). V opačnom prípade Vám odporúčame vyhľadať odborníkov, ktorí by Vám pomohli pri moderovaní a celkovom riadení participatívnych procesov.

AKO SA TO POUŽÍVA?

Balík nástrojov Vás prevedie krok za krokom plánovaním participatívneho procesu, takže najlepším spôsobom je riadiť sa usmerneniami od prvého kroku.